Петък 20, Септември 2019г.

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 • Свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и отпадналите ученици.
 • Ангажиране свободното време на учениците в извънкласни дейности.
 • Развитие на творческите заложби на учениците.
 • Създаване на безопасна и творческа среда.
 • Свеждане до минимум проявите на насилие.
 • Добро представяне на учениците на националните изпити в края на учебната година.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

 

            Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.2.10Организация на свободното време на учениците.

1.2.11 Работа на постоянната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 1. Организационни дейности в началото на учебната година.
 2. 3. Текущи задачи през учебната година.
 3. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище.

 

 1. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 

 1. 6. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  УВП

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 1. Тържествено откриване на учебната година.
 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.
 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.
 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2017/2018 учебна година..
 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.
 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
 7. Провеждане на родителска среща (в първи клас) за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата учебна година.
 8. Запознаване на учениците с измененията в ЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.
 9. Контролна дейност.
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /;
  • Контрол на дежурството на учителите, графиците за провеждане на индивидуалното обучение, избираемите учебни часове, консултациите и работа с училищната документация;
  • Спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

ОКТОМВРИ

 

 1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.
 2. Разговор за толерантността към различните деца в училището – отг . класните ръководители.
 3. 3. Тематичен съвет- ,,Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза.” – отг. Лидия Тенева

      4.Организационен съвет

      4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

      4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

      4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

      4.4. Планове на МО

      4.5. Наказания на ученици

 1. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.
 2. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита
 3. Спортен празник.
 4. Световен ден за защита на животните – мултимедийни презентации и други изяви.

9.Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце “.

 1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). Изработване на табло и изнасяне на рецитал.
 2. Контролна дейност.
 • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК;
 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас;
 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.
 2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.
 3. Проверка на училищната документация, свързана с УП

3.1.Годишни разпределения

      3.2.Планове на класните ръководители

      3.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

 1. Тематичен съвет- „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” -  Я. Пасева
 2. Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.
 3. Математически маратон.
 4. Участие в математическо състезание „Математика без граници” (2-7 клас).
 5. Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.
 6. Контролна дейност.
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници;
 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Педагогически съвет
  • Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение
  • Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.
  • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
 1. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .
 2. 3. Световен ден за борба срешу СПИН (01.12.2017 г.) – изработване на табло и др. подходящи материали.
 3. Празник на английските букви - ІІ клас
 4. Християнство и религия – ЧК.
 5. 6. Украса на училището и класните стаи с коледни играчки и с други предмети и табла с коледна тематика.
 6. Празник на цифрите – І клас.
 7. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
 8. Участие в коледния благотворителен базар.
 9. Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.
 10. Контролна дейност.
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/;
 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ЯНУАРИ

 

 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:
 2. Спортни изяви, посветени на световния ден на снега.
 3. Християнство и религия- ЧК І - V клас.
 4. Изложба на тема „Красотата на зимата”.
 5. Състезание по математика 3-6 клас.
 6. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (зимен кръг).
 7. Контролна дейност.
  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /;
  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика;
  • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Педагогически съвет:

1.1Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Информация от  комисията по БДП за ефективността на обучението по БДП.

1.5. Предложения за наказания на ученици.

1.6. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 1. Тематичен съвет- „Интерактивното обучение на децата”– Н. Стефанова

      3..Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок.

 1. 4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.
 2. Международен ден за безопасен интернет (09.02.2017 г.) – табло и други материали.
 3. Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.
 4. Изложба посветена на Свети Валентин.
 5. Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.
 6. Провеждане на състезания, викторини и др. по БДП, по класове.
 7. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.
 8. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.
 9. Контролна дейност.
 • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок;
 • Проверка на часовете по история и цивилизация, и география и икономика в V,VІ и VІІ клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАРТ

 

 1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината( Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ).
 2. Посрещане на баба Марта – литературна програма.
 3. Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.
 4. 8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).
 5. Седмица на гората- изяви по класове.
 6. 21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали
 7. Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.
 8. Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба).
 9. 22 Март - Ден на водата под надслов: „Водата –извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

      10.Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите, относно  професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

 1. Математически маратон.
 2. Празник на буквите - І клас.
 3. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

      14.Контролна дейност.

 • Проверка за редовното провеждане на консултациите, ЗИП и часа за работа с учебната документация;
 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас;
 • Проверка на часовете в ПИГ 1-4 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

АПРИЛ

 

 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред.
 2. Агресията сред учениците в училище- тема за ЧК.
 3. 1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло).

4.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

5.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– В. Иванова

 1. 12 Април – Световен ден на авиацията и космонафтиката - табло и др. материали.
 2. Спортен празник.
 3. 22 Април -Ден на Земята.  Мероприятия на тема:  „ Да опазим Земята”.
 4. Състезание - народна топка / футбол.
 5. Световен ден на книгата и авторското право (23.04.2018 г.): Литературна вечер- „В света на книгата!”.
 6. Провеждане на екскурзия.
 7. „Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.
 8. Организиране на изложба по случай Великден (15,16 и 17 април-Великденски празници).
 9. Провеждане на училищно състезание с велосипеди.
 10. Контролна дейност
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /;
 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /;
 • Проверка на часовете в ПИГ 5-7 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАЙ

 

 1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Родителска среща.
 3. 9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност , изработване на табла.
 4. Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.
 5. Екскурзия - начален етап.
 6. Запознаване на учениците от VІІ клас по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности -ЧК
 7. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.
 8. Спортни състезания.
 9. Конкурс за написване на есе на тема: „Какво е за мен училището?.”
 10. Контролна дейност.
 • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас;
 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

      ЮНИ

     

 1. Педагогически съвет.
  • 1.Отчет на резултатите от УВР.
  • 2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 3.Отчет на извънкласната дейност.
  • 4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.
  • 5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.

 

 1. Провеждане на класни – годишни тържества – 1-4 клас. Честване деня на детето – 1 юни.
 2. Организиране и провеждане на спортно-състезателни игри по случай патронния празник на училището.
 3. Екскурзия- 5-7 клас.
 4. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).
 5. Лятна работа с изоставащи ученици от 1-4 клас- отг. класните ръководители
 6. Закриване на учебната година.
 7. Контролна дейност
 • Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и бележници;
 • Провеждане на ПС за приключване на учебната година.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 1. Дейности по:
  • Варианта за организиране на УВР;
  • Разпределяне на учебните часове за ЗП и ИУЧ (ЗИП);
  • Определяне на класните ръководители.

Срок: до 09.09.2017г.

Отг.: директор, уч. по ИТ

 1. Изработване на седмично разписание, график за дежурствата на учителите и часови график на учебните часове.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: Л.Тенева и С.Апостолова

 1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните програми за ИУЧ и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: учителите

 

 1. Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

Срок: до 19.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на:
 • Правилник за дейността на училището;
 • Годишен план на училището;
 • Правилник за осигуряване на БУВОТ;
 • Училищни учебни планове;
 • Списък-Образец № 1;
 • План за контролната дейност на директора;
 • План за квалификационната дейност.

Срок: до 11.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: до 14.09.2017г.

Отг.: Сн. Бобачева, учител в начален етап

 

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите.

Срок: до 09.09.2017г.

            Отг.: директорът  

 1. Откриване на новата учебна година.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: вс. учители, директорът

 

 1. В началото на учебната 2017/2018 година класните ръководители и преподавателите да разговарят с родителите и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръков. и преподавателите

 

 1. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат учениците, като отговорници за дейности към които проявяват интерес. Класните ръководители да запознаят родителите с Годишния план на училището и да ги привлекат за участие в съвместна работа.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

В. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

       1.По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езикова култура на учениците като постигнатото се отчита чрез тестови проверки и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се възобнови, чрез информационни табла и др., популяризирането на постиженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Формиране на ценни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, за споделяне на отговорности и решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време и здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение; за промени в отношенията към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, толерантност, търпимост и уважение.

Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли, преподавателите

 

 1. Представяне на директора на училището на уч. документация – дневници, ученически книжки.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Преглед на състоянието на учебната и училищна документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, книга за подлежащите на задължително обучение.

Срок: 15-30.09.2017г.

Отг.: кл. р-ли, учителите, директор

 

 1. Попълване на формуляр – заявка за необходимите учебници за І – ви клас на учебната 2018/2019 год.

Срок: м. май 2018 г.

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане на тестове за:
  • входно ниво – 07.10.2017 г. Отг.: всички учители
  • изходно ниво

- за І клас  - Срок: 25-26 май 2018г.          Отг.: уч. в І клас 

- за ІІ – ІV клас - Срок: 26-29 май 2018г.  Отг.: уч. в  ІІ – ІV клас 

- за V-VІІ клас - Срок: 05-09.06. 2018г     Отг.: учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:
 • Първа - Срок: 12.09.2017г.                           Отг.: кл. ръководител 1 клас
 • Втора - Срок: 03-07.10. 2017г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Трета - Срок: 13-17.02. 2018г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Четвърта Срок: 24-28.04. 2018г. Отг.: кл. ръководител 7 клас
 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 

 

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
 • изготвяне график за провеждане на класните работи за първия учебен срок:

Срок: по 30.09.2017г.

Отг.: съответните учители

 • провеждане на класните работи за първия учебен срок;

Срок:  14.12.2017-16.01.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • изготвяне на график за провеждане на класните работи за втория учебен срок;

Срок: до 20.02.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • провеждане на класните работи за втория учебен срок.

Срок: 02.05-17.05.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 1. Анализ на състоянието на учебната и училищна документация.

Срок: 31.03.2018г.

Отг.: директорът

 

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за края на учебната 2017/2018 година.

Срок: м. януари

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци за необходимите учебници по класове за новата учебна година.

Срок: м. март 2018г.

Отг.: всички учители

 1. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок: м. май 2018г. /график на МОН/

Отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2018г. /по график/

Отг.: лицата, опред. в съотв. заповеди

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 20.06.2018г.

Отг.: директорът

 1. Определяне на часовете по учебни предмети за ИУЧ или ЗИП,  на основание подадени от учениците заявления.

Срок: 08.09.2018г.

Отг.: директорът

 

 1. Приемане и записване на ученици.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: м.май

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и Списък-Образец № 1.

Срок: м. юни 2018г.

Отг.: директорът

 

Г. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.
 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.
 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.
 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).
 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.
 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.
 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

 

Д. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

 

- годишни разпределения                                      срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители                   срок Х, І

- главна книга                                                         срок: ІХ, VІ

- дневници                                                               срок: ежемесечно

- бележници                                                            срок: ежемесечно

            1.2.      Проверка на системата за дежурство                    срок: ежемесечно

1.3.      Спазване на Правилника за вътрешния ред        срок: ІХ, ІІІ       

                 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1.      Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ИУЧ, класни работи.                      срок: ІХ, ІІІ

2.2.      Контролни работи за входно ниво                                   срок: м. октомври

2.3.      Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас               срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     от ІV и VІІ клас                                                     срок: V

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети                                                  срок: V

2.6.      Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: Х, ІІІ

- УВР  в начален курс                                                                               срок:  Х ,  ІV

                - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

                  - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

                      срок: ХІІ, ІV

                        - проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

                                                                                  срок: ХІІ, ІV

- проверка дейностите в ПИГ – срок: ІІІ, ІV

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1.      Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове                                               срок: постоянен

 • Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

 • Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

            3.4.      Опазване и обогатяване на МТБ                           срок: постоянен

            3.5.      Административна и стопанска дейност               срок: постоянен

                3.6.        Действия в екстремни ситуации                           срок: Х

Е. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

 1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване  на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2017/2018година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

            1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Христо Ботев“.

            1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ИУЧ (ЗИП) - Образец 1.

1.3.3.Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, приемане Правилника за дейността на училището.

            1.3.4. Класните ръководители.

            1.3.5. Седмичното разписание.

            1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

            1.3.7. Работно и учебно време.

            1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

            1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Приемане на:

            1.5.1.Стратегия за развитие на училището;

            1.5.2.Правилник за дейността на училището.

            1.5.3.Училищния учебен план.

            1.5.4.Формите на обучение.

            1.5.5.Годишния план за дейността на училището.

            1.5.6.Индивидуалните планове на обучение.

            1.5.7.Мерки за повишаване качеството на обучение.

            1.5.8.Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.

1.6. Готовност за откриване на учебната година:

            1.6.1. Документация.

            1.6.2. Учебници.

            1.6.3. Горива.

            1.6.4. Ремонт на училището.

1.7. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

 

 1. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците.

2.2.Отчитане на резултатите от входните нива.

2.3.Освобождаване на ученици от ФВС.

2.4.Планове на МО.

2.5.Награди и наказания на ученици.

 

 1. Тематични съвети

4.1. ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”  – отг. Л.Тенева – м. октомври

4.2. „  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” - отг. Я. Пасева - м. ноември

4.3. „Интерактивното обучение на децата”–  Н. Стефанова  – м. февруари

4.4. „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”–

В. Иванова - м. април

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 

 1. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.

 

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс)  през учебната 2017/2018 година.

7.2.  Отчет за работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за извънкласната дейност.

 

 

 

 

 

    Ж. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на постоянни училищни комисии:
 • Комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск
 • Комисия за за работа с трудно успяващи ученици, застрашени от отпадане
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Комисия по охрана на труда и защита при БАК
 • Комисия за квалификационна дейност
 • Комисия за създаване и поддържане на училищен сайт.

2.Приемане на:

 • Стратегия за развитие на училището;
 • Правилник за дейността на училището.
 • Училищния учебен план.
 • Формите на обучение.
 • Годишния план за дейността на училището.
 • Индивидуалните планове на обучение.
 • Мерки за повишаване качеството на обучение.
 • Приема програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на училищните учебни планове.

3.Организация по откриването на новата учебна 2017/2018 година.

 

            м. ОКТОМВРИ

 1. Избор на протоколчик.

2.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

3.Приемане на плановете на постоянните комисии.

4.Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

5.Тематичен съвет- ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”-  отг. Тенева

 

           м. НОЕМВРИ

1.Тематичен съвет - ,,  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование”- отг. Я. Пасева

 

           м. ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4.Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

 

           м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.
 2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.
 3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.
 4. Предложения за наказания на ученици.
 5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.
 6. Тематичен съвет - „Интерактивно обучение на учениците”– отг. Н. Стефанова

 

           

              м. АПРИЛ

1.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– отг. В. Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

 

              м.  МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.

      

              м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.
  • 1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 2.Отчет на извънкласната дейност.
  • 3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

      1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

 1. Отчет на дейността на училищните комисии.
 2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 3. Определяне на учениците за допълнителна работа.

З. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 

1.Създаване и поддържане на база данни на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда.

2.Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент.

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други

4.Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището.

 

Й. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия.

 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя.

2.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер.

3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище.

4.Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведение.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

месец

Вид дейност

срок

отговорник

забележка

септември

1

 

Тържествено откриване на учебната година.

15.09.2017г.

Сн. Бобачева и уч. по музика

 

2

 

 

Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 септември.

21.09.2017г.

уч. по музика,  Н.Стефанова,

22.09.2017 г.

3

Мероприятия по озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището.

26-30.09.

2017г.

класните ръководители

 

октомври

1

 

 

 

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.10.2017г.

класните ръководители и предс.на комисията по Бедствия и аварии

 

2

Световен ден за защита на животните  – мултимедийни презентации и други изяви.

03-05. 10. 2017.

 С. Колева, Сн. Бобачева  и класните ръководители

04.10.2017 г.

3

 

Спортен празник.

14.10.2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

4

 

 

 

 

Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце“.

17-21.10. 2017г.

уч. по ИИ, Биология, литература и класните ръководители

Посветени на националния ден на благотворител-ността 19.10. 2017 г.

5

Ден на народните будители –1 ноември. Изработване на табло и изнасяне на рецитал.

31.10.

2017 г.

Оформяне на кът- Л. Тенева, уч. по музика 5-7клас; табло -Д.Шаламанова,П. Георгиева

 

ноември

1

 

 

Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.

04.11. 2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

2

Математически маратон.

08 - 11.11. 2017г.

Ани Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

3

 

 

 

 

Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.

21-25. 11. 2017г.

уч. по ИИ, класните ръководители

 

 

 

4

Участие в математическо състезание ‘Математика без граници (2-7 клас).

м.11. 2017г

Я. Пасева, В. Иванова, кл. ръков. на 2-4 клас

 

декември

1

 

 

Световен ден за борба срешу СПИН – изработване на табло и др. подходящи нагледни материали

 

1.12. 2017г.

 

С. Колева,  кл. ръководители 5-7клас

01.12.2017г.

2

 

 

Празник на английските букви - ІІ клас

 

05-09. 12. 2017г.

 

уч. по английски език

 

 

3

 

Празник на цифрите – І клас.

12-16.12 2017г.

кл. р-л на 1 клас

 

4

 

Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

19-23.12. 2017г.

А.Петкова,Сн.Бобачева, учителите по музика Л.Тенева,класните ръководители

 

5

 

 Украса на училището и класните стаи с коледни играчки  и с др. предмети и табла с коледна тематика.

до 20.12.2017г.

уч. по ИИ, ДБТ, класните р-ли и възпитателите

 

6

 

 

 

 

 Участие в коледния благотвореителен базар.

19-23.12. 2017г.

Уч. По ИИ, ДБТ,класните р-ли  и възпитатателите

 

7

Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.

22-23.12.

2017г.

А. Петкова, Сн. Бобачева, Л.Тенева, уч. по музика в 5-7 клас и всички кл.р-ли

 

януари

1

 

 

Спортни изяви посветени на световния ден на снега.

16.01.2018г.

Учит. по ФВС и възпитателите

16.01.2018 г.

2

 

 

Изложба на тема „Красотата на зимата”

16-20.01.

2018г.

класните р-ли

на 2-4 клас

 

3

Състезание по математика 3-6 клас

23-27.01.

2018г.

В. Иванова, кл. р-ли в начален курс

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика   без граници”

януари 2018г.

Я. Пасева, В. Иванова, кл. р-ли на 2-4 клас

 

февруари

1

 

Международен ден за безопасен интернет – табло и други материали

09.02.2018г.

Сн. Бобачева,   С. Колева,

09.02.2018 г.

2

 

 

Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.

09-10.02.

2018г.

уч. по ИТ, ИИ и кл. р-ли на 5-7 клас

 

3

 

Изложба, посветена на Свети Валентин

09-13.02. 2018г.

П. Георгиева, А. Петкова и уч. по ИИ

 

4

 

Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.

17.02.2018г

П. Георгиева  кл. р-ли

 

5

Провеждане на състезания,викторини и др. по БДП по класове.

20-24.02. 2018г.

 класните ръководители

 

6

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.02.2018г.

класните ръководители

 

7

Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

28.02.2018г.

уч. по ИИ, класн. ръков., възп. в ПИГ

 

 

март

1

 

Посрещане на баба Марта – литературна програма.

01.03. 2018г.

К. Петкова,

Я. Пасева

 

2

 

 

Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.

02.03.2018г.

П. Георгиева,

 В. Иванова

 

3

 

 

 

 

8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).

07-08.3. 2018г.

 Я. Пасева, класните ръководители на 1-4 клас

 

4

 

 

 Изложба на тема „Да спасим гората”.

20-21.03.

2018г.

уч. по ИИ, класните р-ли и възпитателите

 

5

 

21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали

21.03.2018г.

С. Колева, уч. по ИИ 5-7 клас  и кл. р-ли

21.03.2018 г.

6

Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.

20-22.03. 2018г.

уч. по ИТ, ИИ и класните

р-ли 5-7клас

 

7

 

 

Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба) – изяви по класове.

22.03.

2018г.

кл. р-ли 2-4 клас; изложба -възпитатели в ПИГ

 

8

 

 

 

 

 

22 Март - Ден на водата  под надслов „ Водата- извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

20-22.08. 2017г.

уч. по ИИ и класн. р-ли

22.03.2017 г.

9

 

 

Маратон по математика.

27-30.03.

2018г.

А.Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

100

Празник на буквите - І клас

31.03.2017г.

кл. р-л в 1 клас

 

11

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

март 2018г.

А. Петкова, В. Иванова и класн. р-ли на 2-4 клас

 

април

1

 

1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло)

03.03. 2018г.

 Учителите по ИИ, Я. Пасева  и класните р-ли

 

2

12 Април – Световен ден на авиацията и космон.- табло и др. материали

07.04.2018г.

Л. Тенева  и класните р-ли

12.04.2018г.

3

Провеждане на училищно състезание с велосипеди.

07.04. 2018г.

уч. по ФВС, комисията по БДП, кл. ръководители

 

4

 

Организиране на изложба по случай Великден.

до 07.04.

2018г.

всички класни р-ли и възпит. в ПИГ

 

5

 

22 Април -Ден на Земята

Мероприятия на тема:

„ Да опазим Земята”.

19-21.04. 2018г.

уч. по ИИ, кл. ръководители

22.04.2018г.

6

 

Спортен празник.

21.04.2018г.

уч. по ФВС, кл. ръковод.

 

7

 

 

 

„Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.

20-21.04. 2018г.

възпитателите (2-4 клас),

 

8

 

 

 

Световен ден на книгата и авторското право: Литературна вечер- „В света на книгата!”.

24.04.2018г.

Л. Тенева и учителите в ПИГ

23.04.2018 г.

9

 

Провеждане на екскурзия.

25-27.04. 2017г.

класните ръководители, 7 клас

 

10

Състезание -  народна топка / футбол.

28.04. 2018г.

уч. по ФВС, кл. ръководители

 

май

1

 

 

 

 

 

 

9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност, изработване на табла.

09.05. 2018г.

Л.Тенева,

Н. Стефанова  и всички класни ръководители

09.05.2018 г.

2

 

Спортни състезания.

10-12.05.

2018г.

учит. по ФВС, кл. р-ли

 

3

 

 

Конкурс за написване есе на тема: „Какво е за мен  училището?.”

15-23.05.

2018г.

Л. Тенева, възпит. в ПИГ

 

4

 

 

Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.

23.05.2017г.

уч. по музика, кл. р-ли 5-7 клас

 

5

Екскурзия - начален курс.

29-31.05. 2018г.

класните ръководители

 

6

 

 

Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата - 1 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. р-л 1 клас

 

7

Провеждане на класни – годишни тържества – 2-4 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. ръков. на 2, 3 и 4 клас

 

юни

1

 

Честване на деня на детето – 1 юни.

01.06.2018г.

 Директора

и учителя по музика

 

2

 

 

 

Организиране и провеждане на спортно- състезателни игри по случай патронния празник на училището.

02.06.2018г.

уч. по ФВС и класните ръков. на 5-7 клас

 

3

Екскурзия-

5-7клас.

08-13.06.

2018г.

всички класни ръководители 7клас;

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).

юни  2018г.

В. Иванова, класн. р-ли на 2-4 клас

 

 

 

 

 Иванка Митева

 Директор на ОУ „Христо Ботев“

        

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 • Свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и отпадналите ученици.
 • Ангажиране свободното време на учениците в извънкласни дейности.
 • Развитие на творческите заложби на учениците.
 • Създаване на безопасна и творческа среда.
 • Свеждане до минимум проявите на насилие.
 • Добро представяне на учениците на националните изпити в края на учебната година.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

 

            Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.2.10Организация на свободното време на учениците.

1.2.11 Работа на постоянната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 1. Организационни дейности в началото на учебната година.
 2. 3. Текущи задачи през учебната година.
 3. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище.

 

 1. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 

 1. 6. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  УВП

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 1. Тържествено откриване на учебната година.
 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.
 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.
 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2017/2018 учебна година..
 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.
 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
 7. Провеждане на родителска среща (в първи клас) за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата учебна година.
 8. Запознаване на учениците с измененията в ЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.
 9. Контролна дейност.
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /;
  • Контрол на дежурството на учителите, графиците за провеждане на индивидуалното обучение, избираемите учебни часове, консултациите и работа с училищната документация;
  • Спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

ОКТОМВРИ

 

 1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.
 2. Разговор за толерантността към различните деца в училището – отг . класните ръководители.
 3. 3. Тематичен съвет- ,,Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза.” – отг. Лидия Тенева

      4.Организационен съвет

      4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

      4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

      4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

      4.4. Планове на МО

      4.5. Наказания на ученици

 1. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.
 2. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита
 3. Спортен празник.
 4. Световен ден за защита на животните – мултимедийни презентации и други изяви.

9.Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце “.

 1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). Изработване на табло и изнасяне на рецитал.
 2. Контролна дейност.
 • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК;
 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас;
 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.
 2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.
 3. Проверка на училищната документация, свързана с УП

3.1.Годишни разпределения

      3.2.Планове на класните ръководители

      3.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

 1. Тематичен съвет- „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” -  Я. Пасева
 2. Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.
 3. Математически маратон.
 4. Участие в математическо състезание „Математика без граници” (2-7 клас).
 5. Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.
 6. Контролна дейност.
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници;
 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Педагогически съвет
  • Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение
  • Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.
  • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
 1. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .
 2. 3. Световен ден за борба срешу СПИН (01.12.2017 г.) – изработване на табло и др. подходящи материали.
 3. Празник на английските букви - ІІ клас
 4. Християнство и религия – ЧК.
 5. 6. Украса на училището и класните стаи с коледни играчки и с други предмети и табла с коледна тематика.
 6. Празник на цифрите – І клас.
 7. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
 8. Участие в коледния благотворителен базар.
 9. Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.
 10. Контролна дейност.
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/;
 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ЯНУАРИ

 

 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:
 2. Спортни изяви, посветени на световния ден на снега.
 3. Християнство и религия- ЧК І - V клас.
 4. Изложба на тема „Красотата на зимата”.
 5. Състезание по математика 3-6 клас.
 6. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (зимен кръг).
 7. Контролна дейност.
  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /;
  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика;
  • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Педагогически съвет:

1.1Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Информация от  комисията по БДП за ефективността на обучението по БДП.

1.5. Предложения за наказания на ученици.

1.6. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 1. Тематичен съвет- „Интерактивното обучение на децата”– Н. Стефанова

      3..Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок.

 1. 4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.
 2. Международен ден за безопасен интернет (09.02.2017 г.) – табло и други материали.
 3. Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.
 4. Изложба посветена на Свети Валентин.
 5. Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.
 6. Провеждане на състезания, викторини и др. по БДП, по класове.
 7. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.
 8. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.
 9. Контролна дейност.
 • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок;
 • Проверка на часовете по история и цивилизация, и география и икономика в V,VІ и VІІ клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАРТ

 

 1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината( Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ).
 2. Посрещане на баба Марта – литературна програма.
 3. Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.
 4. 8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).
 5. Седмица на гората- изяви по класове.
 6. 21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали
 7. Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.
 8. Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба).
 9. 22 Март - Ден на водата под надслов: „Водата –извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

      10.Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите, относно  професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

 1. Математически маратон.
 2. Празник на буквите - І клас.
 3. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

      14.Контролна дейност.

 • Проверка за редовното провеждане на консултациите, ЗИП и часа за работа с учебната документация;
 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас;
 • Проверка на часовете в ПИГ 1-4 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

АПРИЛ

 

 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред.
 2. Агресията сред учениците в училище- тема за ЧК.
 3. 1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло).

4.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

5.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– В. Иванова

 1. 12 Април – Световен ден на авиацията и космонафтиката - табло и др. материали.
 2. Спортен празник.
 3. 22 Април -Ден на Земята.  Мероприятия на тема:  „ Да опазим Земята”.
 4. Състезание - народна топка / футбол.
 5. Световен ден на книгата и авторското право (23.04.2018 г.): Литературна вечер- „В света на книгата!”.
 6. Провеждане на екскурзия.
 7. „Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.
 8. Организиране на изложба по случай Великден (15,16 и 17 април-Великденски празници).
 9. Провеждане на училищно състезание с велосипеди.
 10. Контролна дейност
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /;
 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /;
 • Проверка на часовете в ПИГ 5-7 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАЙ

 

 1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Родителска среща.
 3. 9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност , изработване на табла.
 4. Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.
 5. Екскурзия - начален етап.
 6. Запознаване на учениците от VІІ клас по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности -ЧК
 7. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.
 8. Спортни състезания.
 9. Конкурс за написване на есе на тема: „Какво е за мен училището?.”
 10. Контролна дейност.
 • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас;
 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

      ЮНИ

     

 1. Педагогически съвет.
  • 1.Отчет на резултатите от УВР.
  • 2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 3.Отчет на извънкласната дейност.
  • 4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.
  • 5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.

 

 1. Провеждане на класни – годишни тържества – 1-4 клас. Честване деня на детето – 1 юни.
 2. Организиране и провеждане на спортно-състезателни игри по случай патронния празник на училището.
 3. Екскурзия- 5-7 клас.
 4. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).
 5. Лятна работа с изоставащи ученици от 1-4 клас- отг. класните ръководители
 6. Закриване на учебната година.
 7. Контролна дейност
 • Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и бележници;
 • Провеждане на ПС за приключване на учебната година.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 1. Дейности по:
  • Варианта за организиране на УВР;
  • Разпределяне на учебните часове за ЗП и ИУЧ (ЗИП);
  • Определяне на класните ръководители.

Срок: до 09.09.2017г.

Отг.: директор, уч. по ИТ

 1. Изработване на седмично разписание, график за дежурствата на учителите и часови график на учебните часове.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: Л.Тенева и С.Апостолова

 1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните програми за ИУЧ и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: учителите

 

 1. Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

Срок: до 19.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на:
 • Правилник за дейността на училището;
 • Годишен план на училището;
 • Правилник за осигуряване на БУВОТ;
 • Училищни учебни планове;
 • Списък-Образец № 1;
 • План за контролната дейност на директора;
 • План за квалификационната дейност.

Срок: до 11.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: до 14.09.2017г.

Отг.: Сн. Бобачева, учител в начален етап

 

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите.

Срок: до 09.09.2017г.

            Отг.: директорът  

 1. Откриване на новата учебна година.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: вс. учители, директорът

 

 1. В началото на учебната 2017/2018 година класните ръководители и преподавателите да разговарят с родителите и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръков. и преподавателите

 

 1. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат учениците, като отговорници за дейности към които проявяват интерес. Класните ръководители да запознаят родителите с Годишния план на училището и да ги привлекат за участие в съвместна работа.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

В. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

       1.По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езикова култура на учениците като постигнатото се отчита чрез тестови проверки и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се възобнови, чрез информационни табла и др., популяризирането на постиженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Формиране на ценни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, за споделяне на отговорности и решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време и здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение; за промени в отношенията към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, толерантност, търпимост и уважение.

Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли, преподавателите

 

 1. Представяне на директора на училището на уч. документация – дневници, ученически книжки.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Преглед на състоянието на учебната и училищна документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, книга за подлежащите на задължително обучение.

Срок: 15-30.09.2017г.

Отг.: кл. р-ли, учителите, директор

 

 1. Попълване на формуляр – заявка за необходимите учебници за І – ви клас на учебната 2018/2019 год.

Срок: м. май 2018 г.

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане на тестове за:
  • входно ниво – 07.10.2017 г. Отг.: всички учители
  • изходно ниво

- за І клас  - Срок: 25-26 май 2018г.          Отг.: уч. в І клас 

- за ІІ – ІV клас - Срок: 26-29 май 2018г.  Отг.: уч. в  ІІ – ІV клас 

- за V-VІІ клас - Срок: 05-09.06. 2018г     Отг.: учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:
 • Първа - Срок: 12.09.2017г.                           Отг.: кл. ръководител 1 клас
 • Втора - Срок: 03-07.10. 2017г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Трета - Срок: 13-17.02. 2018г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Четвърта Срок: 24-28.04. 2018г. Отг.: кл. ръководител 7 клас
 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 

 

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
 • изготвяне график за провеждане на класните работи за първия учебен срок:

Срок: по 30.09.2017г.

Отг.: съответните учители

 • провеждане на класните работи за първия учебен срок;

Срок:  14.12.2017-16.01.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • изготвяне на график за провеждане на класните работи за втория учебен срок;

Срок: до 20.02.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • провеждане на класните работи за втория учебен срок.

Срок: 02.05-17.05.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 1. Анализ на състоянието на учебната и училищна документация.

Срок: 31.03.2018г.

Отг.: директорът

 

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за края на учебната 2017/2018 година.

Срок: м. януари

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци за необходимите учебници по класове за новата учебна година.

Срок: м. март 2018г.

Отг.: всички учители

 1. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок: м. май 2018г. /график на МОН/

Отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2018г. /по график/

Отг.: лицата, опред. в съотв. заповеди

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 20.06.2018г.

Отг.: директорът

 1. Определяне на часовете по учебни предмети за ИУЧ или ЗИП,  на основание подадени от учениците заявления.

Срок: 08.09.2018г.

Отг.: директорът

 

 1. Приемане и записване на ученици.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: м.май

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и Списък-Образец № 1.

Срок: м. юни 2018г.

Отг.: директорът

 

Г. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.
 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.
 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.
 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).
 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.
 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.
 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

 

Д. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

 

- годишни разпределения                                      срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители                   срок Х, І

- главна книга                                                         срок: ІХ, VІ

- дневници                                                               срок: ежемесечно

- бележници                                                            срок: ежемесечно

            1.2.      Проверка на системата за дежурство                    срок: ежемесечно

1.3.      Спазване на Правилника за вътрешния ред        срок: ІХ, ІІІ       

                 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1.      Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ИУЧ, класни работи.                      срок: ІХ, ІІІ

2.2.      Контролни работи за входно ниво                                   срок: м. октомври

2.3.      Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас               срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     от ІV и VІІ клас                                                     срок: V

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети                                                  срок: V

2.6.      Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: Х, ІІІ

- УВР  в начален курс                                                                               срок:  Х ,  ІV

                - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

                  - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

                      срок: ХІІ, ІV

                        - проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

                                                                                  срок: ХІІ, ІV

- проверка дейностите в ПИГ – срок: ІІІ, ІV

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1.      Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове                                               срок: постоянен

 • Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

 • Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

            3.4.      Опазване и обогатяване на МТБ                           срок: постоянен

            3.5.      Административна и стопанска дейност               срок: постоянен

                3.6.        Действия в екстремни ситуации                           срок: Х

Е. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

 1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване  на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2017/2018година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

            1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Христо Ботев“.

            1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ИУЧ (ЗИП) - Образец 1.

1.3.3.Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, приемане Правилника за дейността на училището.

            1.3.4. Класните ръководители.

            1.3.5. Седмичното разписание.

            1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

            1.3.7. Работно и учебно време.

            1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

            1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Приемане на:

            1.5.1.Стратегия за развитие на училището;

            1.5.2.Правилник за дейността на училището.

            1.5.3.Училищния учебен план.

            1.5.4.Формите на обучение.

            1.5.5.Годишния план за дейността на училището.

            1.5.6.Индивидуалните планове на обучение.

            1.5.7.Мерки за повишаване качеството на обучение.

            1.5.8.Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.

1.6. Готовност за откриване на учебната година:

            1.6.1. Документация.

            1.6.2. Учебници.

            1.6.3. Горива.

            1.6.4. Ремонт на училището.

1.7. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

 

 1. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците.

2.2.Отчитане на резултатите от входните нива.

2.3.Освобождаване на ученици от ФВС.

2.4.Планове на МО.

2.5.Награди и наказания на ученици.

 

 1. Тематични съвети

4.1. ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”  – отг. Л.Тенева – м. октомври

4.2. „  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” - отг. Я. Пасева - м. ноември

4.3. „Интерактивното обучение на децата”–  Н. Стефанова  – м. февруари

4.4. „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”–

В. Иванова - м. април

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 

 1. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.

 

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс)  през учебната 2017/2018 година.

7.2.  Отчет за работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за извънкласната дейност.

 

 

 

 

 

    Ж. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на постоянни училищни комисии:
 • Комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск
 • Комисия за за работа с трудно успяващи ученици, застрашени от отпадане
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Комисия по охрана на труда и защита при БАК
 • Комисия за квалификационна дейност
 • Комисия за създаване и поддържане на училищен сайт.

2.Приемане на:

 • Стратегия за развитие на училището;
 • Правилник за дейността на училището.
 • Училищния учебен план.
 • Формите на обучение.
 • Годишния план за дейността на училището.
 • Индивидуалните планове на обучение.
 • Мерки за повишаване качеството на обучение.
 • Приема програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на училищните учебни планове.

3.Организация по откриването на новата учебна 2017/2018 година.

 

            м. ОКТОМВРИ

 1. Избор на протоколчик.

2.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

3.Приемане на плановете на постоянните комисии.

4.Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

5.Тематичен съвет- ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”-  отг. Тенева

 

           м. НОЕМВРИ

1.Тематичен съвет - ,,  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование”- отг. Я. Пасева

 

           м. ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4.Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

 

           м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.
 2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.
 3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.
 4. Предложения за наказания на ученици.
 5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.
 6. Тематичен съвет - „Интерактивно обучение на учениците”– отг. Н. Стефанова

 

           

              м. АПРИЛ

1.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– отг. В. Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

 

              м.  МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.

      

              м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.
  • 1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 2.Отчет на извънкласната дейност.
  • 3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

      1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

 1. Отчет на дейността на училищните комисии.
 2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 3. Определяне на учениците за допълнителна работа.

З. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 

1.Създаване и поддържане на база данни на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда.

2.Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент.

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други

4.Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището.

 

Й. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия.

 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя.

2.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер.

3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище.

4.Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведение.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

месец

Вид дейност

срок

отговорник

забележка

септември

1

 

Тържествено откриване на учебната година.

15.09.2017г.

Сн. Бобачева и уч. по музика

 

2

 

 

Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 септември.

21.09.2017г.

уч. по музика,  Н.Стефанова,

22.09.2017 г.

3

Мероприятия по озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището.

26-30.09.

2017г.

класните ръководители

 

октомври

1

 

 

 

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.10.2017г.

класните ръководители и предс.на комисията по Бедствия и аварии

 

2

Световен ден за защита на животните  – мултимедийни презентации и други изяви.

03-05. 10. 2017.

 С. Колева, Сн. Бобачева  и класните ръководители

04.10.2017 г.

3

 

Спортен празник.

14.10.2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

4

 

 

 

 

Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце“.

17-21.10. 2017г.

уч. по ИИ, Биология, литература и класните ръководители

Посветени на националния ден на благотворител-ността 19.10. 2017 г.

5

Ден на народните будители –1 ноември. Изработване на табло и изнасяне на рецитал.

31.10.

2017 г.

Оформяне на кът- Л. Тенева, уч. по музика 5-7клас; табло -Д.Шаламанова,П. Георгиева

 

ноември

1

 

 

Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.

04.11. 2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

2

Математически маратон.

08 - 11.11. 2017г.

Ани Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

3

 

 

 

 

Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.

21-25. 11. 2017г.

уч. по ИИ, класните ръководители

 

 

 

4

Участие в математическо състезание ‘Математика без граници (2-7 клас).

м.11. 2017г

Я. Пасева, В. Иванова, кл. ръков. на 2-4 клас

 

декември

1

 

 

Световен ден за борба срешу СПИН – изработване на табло и др. подходящи нагледни материали

 

1.12. 2017г.

 

С. Колева,  кл. ръководители 5-7клас

01.12.2017г.

2

 

 

Празник на английските букви - ІІ клас

 

05-09. 12. 2017г.

 

уч. по английски език

 

 

3

 

Празник на цифрите – І клас.

12-16.12 2017г.

кл. р-л на 1 клас

 

4

 

Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

19-23.12. 2017г.

А.Петкова,Сн.Бобачева, учителите по музика Л.Тенева,класните ръководители

 

5

 

 Украса на училището и класните стаи с коледни играчки  и с др. предмети и табла с коледна тематика.

до 20.12.2017г.

уч. по ИИ, ДБТ, класните р-ли и възпитателите

 

6

 

 

 

 

 Участие в коледния благотвореителен базар.

19-23.12. 2017г.

Уч. По ИИ, ДБТ,класните р-ли  и възпитатателите

 

7

Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.

22-23.12.

2017г.

А. Петкова, Сн. Бобачева, Л.Тенева, уч. по музика в 5-7 клас и всички кл.р-ли

 

януари

1

 

 

Спортни изяви посветени на световния ден на снега.

16.01.2018г.

Учит. по ФВС и възпитателите

16.01.2018 г.

2

 

 

Изложба на тема „Красотата на зимата”

16-20.01.

2018г.

класните р-ли

на 2-4 клас

 

3

Състезание по математика 3-6 клас

23-27.01.

2018г.

В. Иванова, кл. р-ли в начален курс

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика   без граници”

януари 2018г.

Я. Пасева, В. Иванова, кл. р-ли на 2-4 клас

 

февруари

1

 

Международен ден за безопасен интернет – табло и други материали

09.02.2018г.

Сн. Бобачева,   С. Колева,

09.02.2018 г.

2

 

 

Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.

09-10.02.

2018г.

уч. по ИТ, ИИ и кл. р-ли на 5-7 клас

 

3

 

Изложба, посветена на Свети Валентин

09-13.02. 2018г.

П. Георгиева, А. Петкова и уч. по ИИ

 

4

 

Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.

17.02.2018г

П. Георгиева  кл. р-ли

 

5

Провеждане на състезания,викторини и др. по БДП по класове.

20-24.02. 2018г.

 класните ръководители

 

6

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.02.2018г.

класните ръководители

 

7

Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

28.02.2018г.

уч. по ИИ, класн. ръков., възп. в ПИГ

 

 

март

1

 

Посрещане на баба Марта – литературна програма.

01.03. 2018г.

К. Петкова,

Я. Пасева

 

2

 

 

Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.

02.03.2018г.

П. Георгиева,

 В. Иванова

 

3

 

 

 

 

8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).

07-08.3. 2018г.

 Я. Пасева, класните ръководители на 1-4 клас

 

4

 

 

 Изложба на тема „Да спасим гората”.

20-21.03.

2018г.

уч. по ИИ, класните р-ли и възпитателите

 

5

 

21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали

21.03.2018г.

С. Колева, уч. по ИИ 5-7 клас  и кл. р-ли

21.03.2018 г.

6

Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.

20-22.03. 2018г.

уч. по ИТ, ИИ и класните

р-ли 5-7клас

 

7

 

 

Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба) – изяви по класове.

22.03.

2018г.

кл. р-ли 2-4 клас; изложба -възпитатели в ПИГ

 

8

 

 

 

 

 

22 Март - Ден на водата  под надслов „ Водата- извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

20-22.08. 2017г.

уч. по ИИ и класн. р-ли

22.03.2017 г.

9

 

 

Маратон по математика.

27-30.03.

2018г.

А.Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

100

Празник на буквите - І клас

31.03.2017г.

кл. р-л в 1 клас

 

11

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

март 2018г.

А. Петкова, В. Иванова и класн. р-ли на 2-4 клас

 

април

1

 

1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло)

03.03. 2018г.

 Учителите по ИИ, Я. Пасева  и класните р-ли

 

2

12 Април – Световен ден на авиацията и космон.- табло и др. материали

07.04.2018г.

Л. Тенева  и класните р-ли

12.04.2018г.

3

Провеждане на училищно състезание с велосипеди.

07.04. 2018г.

уч. по ФВС, комисията по БДП, кл. ръководители

 

4

 

Организиране на изложба по случай Великден.

до 07.04.

2018г.

всички класни р-ли и възпит. в ПИГ

 

5

 

22 Април -Ден на Земята

Мероприятия на тема:

„ Да опазим Земята”.

19-21.04. 2018г.

уч. по ИИ, кл. ръководители

22.04.2018г.

6

 

Спортен празник.

21.04.2018г.

уч. по ФВС, кл. ръковод.

 

7

 

 

 

„Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.

20-21.04. 2018г.

възпитателите (2-4 клас),

 

8

 

 

 

Световен ден на книгата и авторското право: Литературна вечер- „В света на книгата!”.

24.04.2018г.

Л. Тенева и учителите в ПИГ

23.04.2018 г.

9

 

Провеждане на екскурзия.

25-27.04. 2017г.

класните ръководители, 7 клас

 

10

Състезание -  народна топка / футбол.

28.04. 2018г.

уч. по ФВС, кл. ръководители

 

май

1

 

 

 

 

 

 

9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност, изработване на табла.

09.05. 2018г.

Л.Тенева,

Н. Стефанова  и всички класни ръководители

09.05.2018 г.

2

 

Спортни състезания.

10-12.05.

2018г.

учит. по ФВС, кл. р-ли

 

3

 

 

Конкурс за написване есе на тема: „Какво е за мен  училището?.”

15-23.05.

2018г.

Л. Тенева, възпит. в ПИГ

 

4

 

 

Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.

23.05.2017г.

уч. по музика, кл. р-ли 5-7 клас

 

5

Екскурзия - начален курс.

29-31.05. 2018г.

класните ръководители

 

6

 

 

Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата - 1 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. р-л 1 клас

 

7

Провеждане на класни – годишни тържества – 2-4 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. ръков. на 2, 3 и 4 клас

 

юни

1

 

Честване на деня на детето – 1 юни.

01.06.2018г.

 Директора

и учителя по музика

 

2

 

 

 

Организиране и провеждане на спортно- състезателни игри по случай патронния празник на училището.

02.06.2018г.

уч. по ФВС и класните ръков. на 5-7 клас

 

3

Екскурзия-

5-7клас.

08-13.06.

2018г.

всички класни ръководители 7клас;

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).

юни  2018г.

В. Иванова, класн. р-ли на 2-4 клас

 

 

 

 

 Иванка Митева

 Директор на ОУ „Христо Ботев“

        

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 • Свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и отпадналите ученици.
 • Ангажиране свободното време на учениците в извънкласни дейности.
 • Развитие на творческите заложби на учениците.
 • Създаване на безопасна и творческа среда.
 • Свеждане до минимум проявите на насилие.
 • Добро представяне на учениците на националните изпити в края на учебната година.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

 

            Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.2.10Организация на свободното време на учениците.

1.2.11 Работа на постоянната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 1. Организационни дейности в началото на учебната година.
 2. 3. Текущи задачи през учебната година.
 3. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище.

 

 1. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 

 1. 6. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  УВП

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 1. Тържествено откриване на учебната година.
 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.
 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.
 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2017/2018 учебна година..
 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.
 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
 7. Провеждане на родителска среща (в първи клас) за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата учебна година.
 8. Запознаване на учениците с измененията в ЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.
 9. Контролна дейност.
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /;
  • Контрол на дежурството на учителите, графиците за провеждане на индивидуалното обучение, избираемите учебни часове, консултациите и работа с училищната документация;
  • Спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

ОКТОМВРИ

 

 1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.
 2. Разговор за толерантността към различните деца в училището – отг . класните ръководители.
 3. 3. Тематичен съвет- ,,Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза.” – отг. Лидия Тенева

      4.Организационен съвет

      4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

      4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

      4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

      4.4. Планове на МО

      4.5. Наказания на ученици

 1. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.
 2. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита
 3. Спортен празник.
 4. Световен ден за защита на животните – мултимедийни презентации и други изяви.

9.Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце “.

 1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). Изработване на табло и изнасяне на рецитал.
 2. Контролна дейност.
 • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК;
 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас;
 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.
 2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.
 3. Проверка на училищната документация, свързана с УП

3.1.Годишни разпределения

      3.2.Планове на класните ръководители

      3.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

 1. Тематичен съвет- „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” -  Я. Пасева
 2. Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.
 3. Математически маратон.
 4. Участие в математическо състезание „Математика без граници” (2-7 клас).
 5. Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.
 6. Контролна дейност.
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници;
 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Педагогически съвет
  • Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение
  • Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.
  • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
 1. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .
 2. 3. Световен ден за борба срешу СПИН (01.12.2017 г.) – изработване на табло и др. подходящи материали.
 3. Празник на английските букви - ІІ клас
 4. Християнство и религия – ЧК.
 5. 6. Украса на училището и класните стаи с коледни играчки и с други предмети и табла с коледна тематика.
 6. Празник на цифрите – І клас.
 7. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
 8. Участие в коледния благотворителен базар.
 9. Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.
 10. Контролна дейност.
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/;
 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ЯНУАРИ

 

 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:
 2. Спортни изяви, посветени на световния ден на снега.
 3. Християнство и религия- ЧК І - V клас.
 4. Изложба на тема „Красотата на зимата”.
 5. Състезание по математика 3-6 клас.
 6. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (зимен кръг).
 7. Контролна дейност.
  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /;
  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика;
  • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Педагогически съвет:

1.1Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Информация от  комисията по БДП за ефективността на обучението по БДП.

1.5. Предложения за наказания на ученици.

1.6. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 1. Тематичен съвет- „Интерактивното обучение на децата”– Н. Стефанова

      3..Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок.

 1. 4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.
 2. Международен ден за безопасен интернет (09.02.2017 г.) – табло и други материали.
 3. Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.
 4. Изложба посветена на Свети Валентин.
 5. Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.
 6. Провеждане на състезания, викторини и др. по БДП, по класове.
 7. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.
 8. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.
 9. Контролна дейност.
 • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок;
 • Проверка на часовете по история и цивилизация, и география и икономика в V,VІ и VІІ клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАРТ

 

 1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината( Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ).
 2. Посрещане на баба Марта – литературна програма.
 3. Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.
 4. 8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).
 5. Седмица на гората- изяви по класове.
 6. 21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали
 7. Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.
 8. Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба).
 9. 22 Март - Ден на водата под надслов: „Водата –извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

      10.Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите, относно  професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

 1. Математически маратон.
 2. Празник на буквите - І клас.
 3. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

      14.Контролна дейност.

 • Проверка за редовното провеждане на консултациите, ЗИП и часа за работа с учебната документация;
 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас;
 • Проверка на часовете в ПИГ 1-4 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

АПРИЛ

 

 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред.
 2. Агресията сред учениците в училище- тема за ЧК.
 3. 1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло).

4.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

5.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– В. Иванова

 1. 12 Април – Световен ден на авиацията и космонафтиката - табло и др. материали.
 2. Спортен празник.
 3. 22 Април -Ден на Земята.  Мероприятия на тема:  „ Да опазим Земята”.
 4. Състезание - народна топка / футбол.
 5. Световен ден на книгата и авторското право (23.04.2018 г.): Литературна вечер- „В света на книгата!”.
 6. Провеждане на екскурзия.
 7. „Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.
 8. Организиране на изложба по случай Великден (15,16 и 17 април-Великденски празници).
 9. Провеждане на училищно състезание с велосипеди.
 10. Контролна дейност
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /;
 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /;
 • Проверка на часовете в ПИГ 5-7 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАЙ

 

 1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Родителска среща.
 3. 9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност , изработване на табла.
 4. Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.
 5. Екскурзия - начален етап.
 6. Запознаване на учениците от VІІ клас по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности -ЧК
 7. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.
 8. Спортни състезания.
 9. Конкурс за написване на есе на тема: „Какво е за мен училището?.”
 10. Контролна дейност.
 • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас;
 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

      ЮНИ

     

 1. Педагогически съвет.
  • 1.Отчет на резултатите от УВР.
  • 2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 3.Отчет на извънкласната дейност.
  • 4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.
  • 5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.

 

 1. Провеждане на класни – годишни тържества – 1-4 клас. Честване деня на детето – 1 юни.
 2. Организиране и провеждане на спортно-състезателни игри по случай патронния празник на училището.
 3. Екскурзия- 5-7 клас.
 4. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).
 5. Лятна работа с изоставащи ученици от 1-4 клас- отг. класните ръководители
 6. Закриване на учебната година.
 7. Контролна дейност
 • Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и бележници;
 • Провеждане на ПС за приключване на учебната година.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 1. Дейности по:
  • Варианта за организиране на УВР;
  • Разпределяне на учебните часове за ЗП и ИУЧ (ЗИП);
  • Определяне на класните ръководители.

Срок: до 09.09.2017г.

Отг.: директор, уч. по ИТ

 1. Изработване на седмично разписание, график за дежурствата на учителите и часови график на учебните часове.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: Л.Тенева и С.Апостолова

 1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните програми за ИУЧ и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: учителите

 

 1. Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

Срок: до 19.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на:
 • Правилник за дейността на училището;
 • Годишен план на училището;
 • Правилник за осигуряване на БУВОТ;
 • Училищни учебни планове;
 • Списък-Образец № 1;
 • План за контролната дейност на директора;
 • План за квалификационната дейност.

Срок: до 11.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: до 14.09.2017г.

Отг.: Сн. Бобачева, учител в начален етап

 

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите.

Срок: до 09.09.2017г.

            Отг.: директорът  

 1. Откриване на новата учебна година.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: вс. учители, директорът

 

 1. В началото на учебната 2017/2018 година класните ръководители и преподавателите да разговарят с родителите и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръков. и преподавателите

 

 1. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат учениците, като отговорници за дейности към които проявяват интерес. Класните ръководители да запознаят родителите с Годишния план на училището и да ги привлекат за участие в съвместна работа.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

В. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

       1.По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езикова култура на учениците като постигнатото се отчита чрез тестови проверки и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се възобнови, чрез информационни табла и др., популяризирането на постиженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Формиране на ценни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, за споделяне на отговорности и решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време и здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение; за промени в отношенията към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, толерантност, търпимост и уважение.

Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли, преподавателите

 

 1. Представяне на директора на училището на уч. документация – дневници, ученически книжки.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Преглед на състоянието на учебната и училищна документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, книга за подлежащите на задължително обучение.

Срок: 15-30.09.2017г.

Отг.: кл. р-ли, учителите, директор

 

 1. Попълване на формуляр – заявка за необходимите учебници за І – ви клас на учебната 2018/2019 год.

Срок: м. май 2018 г.

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане на тестове за:
  • входно ниво – 07.10.2017 г. Отг.: всички учители
  • изходно ниво

- за І клас  - Срок: 25-26 май 2018г.          Отг.: уч. в І клас 

- за ІІ – ІV клас - Срок: 26-29 май 2018г.  Отг.: уч. в  ІІ – ІV клас 

- за V-VІІ клас - Срок: 05-09.06. 2018г     Отг.: учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:
 • Първа - Срок: 12.09.2017г.                           Отг.: кл. ръководител 1 клас
 • Втора - Срок: 03-07.10. 2017г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Трета - Срок: 13-17.02. 2018г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Четвърта Срок: 24-28.04. 2018г. Отг.: кл. ръководител 7 клас
 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 

 

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
 • изготвяне график за провеждане на класните работи за първия учебен срок:

Срок: по 30.09.2017г.

Отг.: съответните учители

 • провеждане на класните работи за първия учебен срок;

Срок:  14.12.2017-16.01.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • изготвяне на график за провеждане на класните работи за втория учебен срок;

Срок: до 20.02.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • провеждане на класните работи за втория учебен срок.

Срок: 02.05-17.05.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 1. Анализ на състоянието на учебната и училищна документация.

Срок: 31.03.2018г.

Отг.: директорът

 

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за края на учебната 2017/2018 година.

Срок: м. януари

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци за необходимите учебници по класове за новата учебна година.

Срок: м. март 2018г.

Отг.: всички учители

 1. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок: м. май 2018г. /график на МОН/

Отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2018г. /по график/

Отг.: лицата, опред. в съотв. заповеди

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 20.06.2018г.

Отг.: директорът

 1. Определяне на часовете по учебни предмети за ИУЧ или ЗИП,  на основание подадени от учениците заявления.

Срок: 08.09.2018г.

Отг.: директорът

 

 1. Приемане и записване на ученици.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: м.май

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и Списък-Образец № 1.

Срок: м. юни 2018г.

Отг.: директорът

 

Г. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.
 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.
 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.
 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).
 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.
 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.
 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

 

Д. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

 

- годишни разпределения                                      срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители                   срок Х, І

- главна книга                                                         срок: ІХ, VІ

- дневници                                                               срок: ежемесечно

- бележници                                                            срок: ежемесечно

            1.2.      Проверка на системата за дежурство                    срок: ежемесечно

1.3.      Спазване на Правилника за вътрешния ред        срок: ІХ, ІІІ       

                 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1.      Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ИУЧ, класни работи.                      срок: ІХ, ІІІ

2.2.      Контролни работи за входно ниво                                   срок: м. октомври

2.3.      Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас               срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     от ІV и VІІ клас                                                     срок: V

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети                                                  срок: V

2.6.      Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: Х, ІІІ

- УВР  в начален курс                                                                               срок:  Х ,  ІV

                - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

                  - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

                      срок: ХІІ, ІV

                        - проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

                                                                                  срок: ХІІ, ІV

- проверка дейностите в ПИГ – срок: ІІІ, ІV

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1.      Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове                                               срок: постоянен

 • Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

 • Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

            3.4.      Опазване и обогатяване на МТБ                           срок: постоянен

            3.5.      Административна и стопанска дейност               срок: постоянен

                3.6.        Действия в екстремни ситуации                           срок: Х

Е. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

 1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване  на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2017/2018година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

            1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Христо Ботев“.

            1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ИУЧ (ЗИП) - Образец 1.

1.3.3.Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, приемане Правилника за дейността на училището.

            1.3.4. Класните ръководители.

            1.3.5. Седмичното разписание.

            1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

            1.3.7. Работно и учебно време.

            1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

            1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Приемане на:

            1.5.1.Стратегия за развитие на училището;

            1.5.2.Правилник за дейността на училището.

            1.5.3.Училищния учебен план.

            1.5.4.Формите на обучение.

            1.5.5.Годишния план за дейността на училището.

            1.5.6.Индивидуалните планове на обучение.

            1.5.7.Мерки за повишаване качеството на обучение.

            1.5.8.Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.

1.6. Готовност за откриване на учебната година:

            1.6.1. Документация.

            1.6.2. Учебници.

            1.6.3. Горива.

            1.6.4. Ремонт на училището.

1.7. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

 

 1. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците.

2.2.Отчитане на резултатите от входните нива.

2.3.Освобождаване на ученици от ФВС.

2.4.Планове на МО.

2.5.Награди и наказания на ученици.

 

 1. Тематични съвети

4.1. ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”  – отг. Л.Тенева – м. октомври

4.2. „  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” - отг. Я. Пасева - м. ноември

4.3. „Интерактивното обучение на децата”–  Н. Стефанова  – м. февруари

4.4. „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”–

В. Иванова - м. април

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 

 1. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.

 

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс)  през учебната 2017/2018 година.

7.2.  Отчет за работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за извънкласната дейност.

 

 

 

 

 

    Ж. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на постоянни училищни комисии:
 • Комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск
 • Комисия за за работа с трудно успяващи ученици, застрашени от отпадане
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Комисия по охрана на труда и защита при БАК
 • Комисия за квалификационна дейност
 • Комисия за създаване и поддържане на училищен сайт.

2.Приемане на:

 • Стратегия за развитие на училището;
 • Правилник за дейността на училището.
 • Училищния учебен план.
 • Формите на обучение.
 • Годишния план за дейността на училището.
 • Индивидуалните планове на обучение.
 • Мерки за повишаване качеството на обучение.
 • Приема програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на училищните учебни планове.

3.Организация по откриването на новата учебна 2017/2018 година.

 

            м. ОКТОМВРИ

 1. Избор на протоколчик.

2.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

3.Приемане на плановете на постоянните комисии.

4.Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

5.Тематичен съвет- ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”-  отг. Тенева

 

           м. НОЕМВРИ

1.Тематичен съвет - ,,  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование”- отг. Я. Пасева

 

           м. ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4.Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

 

           м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.
 2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.
 3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.
 4. Предложения за наказания на ученици.
 5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.
 6. Тематичен съвет - „Интерактивно обучение на учениците”– отг. Н. Стефанова

 

           

              м. АПРИЛ

1.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– отг. В. Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

 

              м.  МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.

      

              м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.
  • 1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 2.Отчет на извънкласната дейност.
  • 3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

      1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

 1. Отчет на дейността на училищните комисии.
 2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 3. Определяне на учениците за допълнителна работа.

З. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 

1.Създаване и поддържане на база данни на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда.

2.Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент.

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други

4.Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището.

 

Й. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия.

 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя.

2.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер.

3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище.

4.Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведение.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

месец

Вид дейност

срок

отговорник

забележка

септември

1

 

Тържествено откриване на учебната година.

15.09.2017г.

Сн. Бобачева и уч. по музика

 

2

 

 

Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 септември.

21.09.2017г.

уч. по музика,  Н.Стефанова,

22.09.2017 г.

3

Мероприятия по озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището.

26-30.09.

2017г.

класните ръководители

 

октомври

1

 

 

 

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.10.2017г.

класните ръководители и предс.на комисията по Бедствия и аварии

 

2

Световен ден за защита на животните  – мултимедийни презентации и други изяви.

03-05. 10. 2017.

 С. Колева, Сн. Бобачева  и класните ръководители

04.10.2017 г.

3

 

Спортен празник.

14.10.2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

4

 

 

 

 

Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце“.

17-21.10. 2017г.

уч. по ИИ, Биология, литература и класните ръководители

Посветени на националния ден на благотворител-ността 19.10. 2017 г.

5

Ден на народните будители –1 ноември. Изработване на табло и изнасяне на рецитал.

31.10.

2017 г.

Оформяне на кът- Л. Тенева, уч. по музика 5-7клас; табло -Д.Шаламанова,П. Георгиева

 

ноември

1

 

 

Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.

04.11. 2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

2

Математически маратон.

08 - 11.11. 2017г.

Ани Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

3

 

 

 

 

Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.

21-25. 11. 2017г.

уч. по ИИ, класните ръководители

 

 

 

4

Участие в математическо състезание ‘Математика без граници (2-7 клас).

м.11. 2017г

Я. Пасева, В. Иванова, кл. ръков. на 2-4 клас

 

декември

1

 

 

Световен ден за борба срешу СПИН – изработване на табло и др. подходящи нагледни материали

 

1.12. 2017г.

 

С. Колева,  кл. ръководители 5-7клас

01.12.2017г.

2

 

 

Празник на английските букви - ІІ клас

 

05-09. 12. 2017г.

 

уч. по английски език

 

 

3

 

Празник на цифрите – І клас.

12-16.12 2017г.

кл. р-л на 1 клас

 

4

 

Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

19-23.12. 2017г.

А.Петкова,Сн.Бобачева, учителите по музика Л.Тенева,класните ръководители

 

5

 

 Украса на училището и класните стаи с коледни играчки  и с др. предмети и табла с коледна тематика.

до 20.12.2017г.

уч. по ИИ, ДБТ, класните р-ли и възпитателите

 

6

 

 

 

 

 Участие в коледния благотвореителен базар.

19-23.12. 2017г.

Уч. По ИИ, ДБТ,класните р-ли  и възпитатателите

 

7

Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.

22-23.12.

2017г.

А. Петкова, Сн. Бобачева, Л.Тенева, уч. по музика в 5-7 клас и всички кл.р-ли

 

януари

1

 

 

Спортни изяви посветени на световния ден на снега.

16.01.2018г.

Учит. по ФВС и възпитателите

16.01.2018 г.

2

 

 

Изложба на тема „Красотата на зимата”

16-20.01.

2018г.

класните р-ли

на 2-4 клас

 

3

Състезание по математика 3-6 клас

23-27.01.

2018г.

В. Иванова, кл. р-ли в начален курс

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика   без граници”

януари 2018г.

Я. Пасева, В. Иванова, кл. р-ли на 2-4 клас

 

февруари

1

 

Международен ден за безопасен интернет – табло и други материали

09.02.2018г.

Сн. Бобачева,   С. Колева,

09.02.2018 г.

2

 

 

Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.

09-10.02.

2018г.

уч. по ИТ, ИИ и кл. р-ли на 5-7 клас

 

3

 

Изложба, посветена на Свети Валентин

09-13.02. 2018г.

П. Георгиева, А. Петкова и уч. по ИИ

 

4

 

Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.

17.02.2018г

П. Георгиева  кл. р-ли

 

5

Провеждане на състезания,викторини и др. по БДП по класове.

20-24.02. 2018г.

 класните ръководители

 

6

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.02.2018г.

класните ръководители

 

7

Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

28.02.2018г.

уч. по ИИ, класн. ръков., възп. в ПИГ

 

 

март

1

 

Посрещане на баба Марта – литературна програма.

01.03. 2018г.

К. Петкова,

Я. Пасева

 

2

 

 

Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.

02.03.2018г.

П. Георгиева,

 В. Иванова

 

3

 

 

 

 

8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).

07-08.3. 2018г.

 Я. Пасева, класните ръководители на 1-4 клас

 

4

 

 

 Изложба на тема „Да спасим гората”.

20-21.03.

2018г.

уч. по ИИ, класните р-ли и възпитателите

 

5

 

21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали

21.03.2018г.

С. Колева, уч. по ИИ 5-7 клас  и кл. р-ли

21.03.2018 г.

6

Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.

20-22.03. 2018г.

уч. по ИТ, ИИ и класните

р-ли 5-7клас

 

7

 

 

Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба) – изяви по класове.

22.03.

2018г.

кл. р-ли 2-4 клас; изложба -възпитатели в ПИГ

 

8

 

 

 

 

 

22 Март - Ден на водата  под надслов „ Водата- извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

20-22.08. 2017г.

уч. по ИИ и класн. р-ли

22.03.2017 г.

9

 

 

Маратон по математика.

27-30.03.

2018г.

А.Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

100

Празник на буквите - І клас

31.03.2017г.

кл. р-л в 1 клас

 

11

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

март 2018г.

А. Петкова, В. Иванова и класн. р-ли на 2-4 клас

 

април

1

 

1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло)

03.03. 2018г.

 Учителите по ИИ, Я. Пасева  и класните р-ли

 

2

12 Април – Световен ден на авиацията и космон.- табло и др. материали

07.04.2018г.

Л. Тенева  и класните р-ли

12.04.2018г.

3

Провеждане на училищно състезание с велосипеди.

07.04. 2018г.

уч. по ФВС, комисията по БДП, кл. ръководители

 

4

 

Организиране на изложба по случай Великден.

до 07.04.

2018г.

всички класни р-ли и възпит. в ПИГ

 

5

 

22 Април -Ден на Земята

Мероприятия на тема:

„ Да опазим Земята”.

19-21.04. 2018г.

уч. по ИИ, кл. ръководители

22.04.2018г.

6

 

Спортен празник.

21.04.2018г.

уч. по ФВС, кл. ръковод.

 

7

 

 

 

„Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.

20-21.04. 2018г.

възпитателите (2-4 клас),

 

8

 

 

 

Световен ден на книгата и авторското право: Литературна вечер- „В света на книгата!”.

24.04.2018г.

Л. Тенева и учителите в ПИГ

23.04.2018 г.

9

 

Провеждане на екскурзия.

25-27.04. 2017г.

класните ръководители, 7 клас

 

10

Състезание -  народна топка / футбол.

28.04. 2018г.

уч. по ФВС, кл. ръководители

 

май

1

 

 

 

 

 

 

9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност, изработване на табла.

09.05. 2018г.

Л.Тенева,

Н. Стефанова  и всички класни ръководители

09.05.2018 г.

2

 

Спортни състезания.

10-12.05.

2018г.

учит. по ФВС, кл. р-ли

 

3

 

 

Конкурс за написване есе на тема: „Какво е за мен  училището?.”

15-23.05.

2018г.

Л. Тенева, възпит. в ПИГ

 

4

 

 

Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.

23.05.2017г.

уч. по музика, кл. р-ли 5-7 клас

 

5

Екскурзия - начален курс.

29-31.05. 2018г.

класните ръководители

 

6

 

 

Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата - 1 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. р-л 1 клас

 

7

Провеждане на класни – годишни тържества – 2-4 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. ръков. на 2, 3 и 4 клас

 

юни

1

 

Честване на деня на детето – 1 юни.

01.06.2018г.

 Директора

и учителя по музика

 

2

 

 

 

Организиране и провеждане на спортно- състезателни игри по случай патронния празник на училището.

02.06.2018г.

уч. по ФВС и класните ръков. на 5-7 клас

 

3

Екскурзия-

5-7клас.

08-13.06.

2018г.

всички класни ръководители 7клас;

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).

юни  2018г.

В. Иванова, класн. р-ли на 2-4 клас

 

 

 

 

 Иванка Митева

 Директор на ОУ „Христо Ботев“

        

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 • Свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и отпадналите ученици.
 • Ангажиране свободното време на учениците в извънкласни дейности.
 • Развитие на творческите заложби на учениците.
 • Създаване на безопасна и творческа среда.
 • Свеждане до минимум проявите на насилие.
 • Добро представяне на учениците на националните изпити в края на учебната година.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

 

            Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.2.10Организация на свободното време на учениците.

1.2.11 Работа на постоянната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 1. Организационни дейности в началото на учебната година.
 2. 3. Текущи задачи през учебната година.
 3. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище.

 

 1. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 

 1. 6. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  УВП

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 1. Тържествено откриване на учебната година.
 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.
 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.
 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2017/2018 учебна година..
 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.
 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
 7. Провеждане на родителска среща (в първи клас) за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата учебна година.
 8. Запознаване на учениците с измененията в ЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.
 9. Контролна дейност.
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /;
  • Контрол на дежурството на учителите, графиците за провеждане на индивидуалното обучение, избираемите учебни часове, консултациите и работа с училищната документация;
  • Спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

ОКТОМВРИ

 

 1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.
 2. Разговор за толерантността към различните деца в училището – отг . класните ръководители.
 3. 3. Тематичен съвет- ,,Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза.” – отг. Лидия Тенева

      4.Организационен съвет

      4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

      4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

      4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

      4.4. Планове на МО

      4.5. Наказания на ученици

 1. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.
 2. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита
 3. Спортен празник.
 4. Световен ден за защита на животните – мултимедийни презентации и други изяви.

9.Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце “.

 1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). Изработване на табло и изнасяне на рецитал.
 2. Контролна дейност.
 • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК;
 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас;
 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.
 2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.
 3. Проверка на училищната документация, свързана с УП

3.1.Годишни разпределения

      3.2.Планове на класните ръководители

      3.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

 1. Тематичен съвет- „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” -  Я. Пасева
 2. Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.
 3. Математически маратон.
 4. Участие в математическо състезание „Математика без граници” (2-7 клас).
 5. Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.
 6. Контролна дейност.
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници;
 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Педагогически съвет
  • Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение
  • Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.
  • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
 1. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .
 2. 3. Световен ден за борба срешу СПИН (01.12.2017 г.) – изработване на табло и др. подходящи материали.
 3. Празник на английските букви - ІІ клас
 4. Християнство и религия – ЧК.
 5. 6. Украса на училището и класните стаи с коледни играчки и с други предмети и табла с коледна тематика.
 6. Празник на цифрите – І клас.
 7. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
 8. Участие в коледния благотворителен базар.
 9. Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.
 10. Контролна дейност.
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/;
 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ЯНУАРИ

 

 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:
 2. Спортни изяви, посветени на световния ден на снега.
 3. Християнство и религия- ЧК І - V клас.
 4. Изложба на тема „Красотата на зимата”.
 5. Състезание по математика 3-6 клас.
 6. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (зимен кръг).
 7. Контролна дейност.
  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /;
  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика;
  • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Педагогически съвет:

1.1Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Информация от  комисията по БДП за ефективността на обучението по БДП.

1.5. Предложения за наказания на ученици.

1.6. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 1. Тематичен съвет- „Интерактивното обучение на децата”– Н. Стефанова

      3..Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок.

 1. 4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.
 2. Международен ден за безопасен интернет (09.02.2017 г.) – табло и други материали.
 3. Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.
 4. Изложба посветена на Свети Валентин.
 5. Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.
 6. Провеждане на състезания, викторини и др. по БДП, по класове.
 7. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.
 8. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.
 9. Контролна дейност.
 • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок;
 • Проверка на часовете по история и цивилизация, и география и икономика в V,VІ и VІІ клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАРТ

 

 1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината( Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ).
 2. Посрещане на баба Марта – литературна програма.
 3. Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.
 4. 8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).
 5. Седмица на гората- изяви по класове.
 6. 21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали
 7. Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.
 8. Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба).
 9. 22 Март - Ден на водата под надслов: „Водата –извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

      10.Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите, относно  професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

 1. Математически маратон.
 2. Празник на буквите - І клас.
 3. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

      14.Контролна дейност.

 • Проверка за редовното провеждане на консултациите, ЗИП и часа за работа с учебната документация;
 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас;
 • Проверка на часовете в ПИГ 1-4 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

АПРИЛ

 

 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред.
 2. Агресията сред учениците в училище- тема за ЧК.
 3. 1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло).

4.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

5.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– В. Иванова

 1. 12 Април – Световен ден на авиацията и космонафтиката - табло и др. материали.
 2. Спортен празник.
 3. 22 Април -Ден на Земята.  Мероприятия на тема:  „ Да опазим Земята”.
 4. Състезание - народна топка / футбол.
 5. Световен ден на книгата и авторското право (23.04.2018 г.): Литературна вечер- „В света на книгата!”.
 6. Провеждане на екскурзия.
 7. „Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.
 8. Организиране на изложба по случай Великден (15,16 и 17 април-Великденски празници).
 9. Провеждане на училищно състезание с велосипеди.
 10. Контролна дейност
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /;
 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /;
 • Проверка на часовете в ПИГ 5-7 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАЙ

 

 1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Родителска среща.
 3. 9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност , изработване на табла.
 4. Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.
 5. Екскурзия - начален етап.
 6. Запознаване на учениците от VІІ клас по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности -ЧК
 7. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.
 8. Спортни състезания.
 9. Конкурс за написване на есе на тема: „Какво е за мен училището?.”
 10. Контролна дейност.
 • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас;
 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

      ЮНИ

     

 1. Педагогически съвет.
  • 1.Отчет на резултатите от УВР.
  • 2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 3.Отчет на извънкласната дейност.
  • 4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.
  • 5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.

 

 1. Провеждане на класни – годишни тържества – 1-4 клас. Честване деня на детето – 1 юни.
 2. Организиране и провеждане на спортно-състезателни игри по случай патронния празник на училището.
 3. Екскурзия- 5-7 клас.
 4. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).
 5. Лятна работа с изоставащи ученици от 1-4 клас- отг. класните ръководители
 6. Закриване на учебната година.
 7. Контролна дейност
 • Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и бележници;
 • Провеждане на ПС за приключване на учебната година.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 1. Дейности по:
  • Варианта за организиране на УВР;
  • Разпределяне на учебните часове за ЗП и ИУЧ (ЗИП);
  • Определяне на класните ръководители.

Срок: до 09.09.2017г.

Отг.: директор, уч. по ИТ

 1. Изработване на седмично разписание, график за дежурствата на учителите и часови график на учебните часове.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: Л.Тенева и С.Апостолова

 1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните програми за ИУЧ и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: учителите

 

 1. Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

Срок: до 19.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на:
 • Правилник за дейността на училището;
 • Годишен план на училището;
 • Правилник за осигуряване на БУВОТ;
 • Училищни учебни планове;
 • Списък-Образец № 1;
 • План за контролната дейност на директора;
 • План за квалификационната дейност.

Срок: до 11.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: до 14.09.2017г.

Отг.: Сн. Бобачева, учител в начален етап

 

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите.

Срок: до 09.09.2017г.

            Отг.: директорът  

 1. Откриване на новата учебна година.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: вс. учители, директорът

 

 1. В началото на учебната 2017/2018 година класните ръководители и преподавателите да разговарят с родителите и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръков. и преподавателите

 

 1. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат учениците, като отговорници за дейности към които проявяват интерес. Класните ръководители да запознаят родителите с Годишния план на училището и да ги привлекат за участие в съвместна работа.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

В. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

       1.По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езикова култура на учениците като постигнатото се отчита чрез тестови проверки и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се възобнови, чрез информационни табла и др., популяризирането на постиженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Формиране на ценни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, за споделяне на отговорности и решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време и здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение; за промени в отношенията към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, толерантност, търпимост и уважение.

Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли, преподавателите

 

 1. Представяне на директора на училището на уч. документация – дневници, ученически книжки.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Преглед на състоянието на учебната и училищна документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, книга за подлежащите на задължително обучение.

Срок: 15-30.09.2017г.

Отг.: кл. р-ли, учителите, директор

 

 1. Попълване на формуляр – заявка за необходимите учебници за І – ви клас на учебната 2018/2019 год.

Срок: м. май 2018 г.

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане на тестове за:
  • входно ниво – 07.10.2017 г. Отг.: всички учители
  • изходно ниво

- за І клас  - Срок: 25-26 май 2018г.          Отг.: уч. в І клас 

- за ІІ – ІV клас - Срок: 26-29 май 2018г.  Отг.: уч. в  ІІ – ІV клас 

- за V-VІІ клас - Срок: 05-09.06. 2018г     Отг.: учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:
 • Първа - Срок: 12.09.2017г.                           Отг.: кл. ръководител 1 клас
 • Втора - Срок: 03-07.10. 2017г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Трета - Срок: 13-17.02. 2018г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Четвърта Срок: 24-28.04. 2018г. Отг.: кл. ръководител 7 клас
 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 

 

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
 • изготвяне график за провеждане на класните работи за първия учебен срок:

Срок: по 30.09.2017г.

Отг.: съответните учители

 • провеждане на класните работи за първия учебен срок;

Срок:  14.12.2017-16.01.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • изготвяне на график за провеждане на класните работи за втория учебен срок;

Срок: до 20.02.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • провеждане на класните работи за втория учебен срок.

Срок: 02.05-17.05.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 1. Анализ на състоянието на учебната и училищна документация.

Срок: 31.03.2018г.

Отг.: директорът

 

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за края на учебната 2017/2018 година.

Срок: м. януари

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци за необходимите учебници по класове за новата учебна година.

Срок: м. март 2018г.

Отг.: всички учители

 1. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок: м. май 2018г. /график на МОН/

Отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2018г. /по график/

Отг.: лицата, опред. в съотв. заповеди

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 20.06.2018г.

Отг.: директорът

 1. Определяне на часовете по учебни предмети за ИУЧ или ЗИП,  на основание подадени от учениците заявления.

Срок: 08.09.2018г.

Отг.: директорът

 

 1. Приемане и записване на ученици.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: м.май

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и Списък-Образец № 1.

Срок: м. юни 2018г.

Отг.: директорът

 

Г. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.
 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.
 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.
 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).
 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.
 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.
 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

 

Д. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

 

- годишни разпределения                                      срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители                   срок Х, І

- главна книга                                                         срок: ІХ, VІ

- дневници                                                               срок: ежемесечно

- бележници                                                            срок: ежемесечно

            1.2.      Проверка на системата за дежурство                    срок: ежемесечно

1.3.      Спазване на Правилника за вътрешния ред        срок: ІХ, ІІІ       

                 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1.      Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ИУЧ, класни работи.                      срок: ІХ, ІІІ

2.2.      Контролни работи за входно ниво                                   срок: м. октомври

2.3.      Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас               срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     от ІV и VІІ клас                                                     срок: V

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети                                                  срок: V

2.6.      Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: Х, ІІІ

- УВР  в начален курс                                                                               срок:  Х ,  ІV

                - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

                  - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

                      срок: ХІІ, ІV

                        - проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

                                                                                  срок: ХІІ, ІV

- проверка дейностите в ПИГ – срок: ІІІ, ІV

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1.      Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове                                               срок: постоянен

 • Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

 • Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

            3.4.      Опазване и обогатяване на МТБ                           срок: постоянен

            3.5.      Административна и стопанска дейност               срок: постоянен

                3.6.        Действия в екстремни ситуации                           срок: Х

Е. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

 1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване  на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2017/2018година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

            1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Христо Ботев“.

            1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ИУЧ (ЗИП) - Образец 1.

1.3.3.Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, приемане Правилника за дейността на училището.

            1.3.4. Класните ръководители.

            1.3.5. Седмичното разписание.

            1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

            1.3.7. Работно и учебно време.

            1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

            1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Приемане на:

            1.5.1.Стратегия за развитие на училището;

            1.5.2.Правилник за дейността на училището.

            1.5.3.Училищния учебен план.

            1.5.4.Формите на обучение.

            1.5.5.Годишния план за дейността на училището.

            1.5.6.Индивидуалните планове на обучение.

            1.5.7.Мерки за повишаване качеството на обучение.

            1.5.8.Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.

1.6. Готовност за откриване на учебната година:

            1.6.1. Документация.

            1.6.2. Учебници.

            1.6.3. Горива.

            1.6.4. Ремонт на училището.

1.7. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

 

 1. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците.

2.2.Отчитане на резултатите от входните нива.

2.3.Освобождаване на ученици от ФВС.

2.4.Планове на МО.

2.5.Награди и наказания на ученици.

 

 1. Тематични съвети

4.1. ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”  – отг. Л.Тенева – м. октомври

4.2. „  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” - отг. Я. Пасева - м. ноември

4.3. „Интерактивното обучение на децата”–  Н. Стефанова  – м. февруари

4.4. „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”–

В. Иванова - м. април

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 

 1. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.

 

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс)  през учебната 2017/2018 година.

7.2.  Отчет за работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за извънкласната дейност.

 

 

 

 

 

    Ж. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на постоянни училищни комисии:
 • Комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск
 • Комисия за за работа с трудно успяващи ученици, застрашени от отпадане
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Комисия по охрана на труда и защита при БАК
 • Комисия за квалификационна дейност
 • Комисия за създаване и поддържане на училищен сайт.

2.Приемане на:

 • Стратегия за развитие на училището;
 • Правилник за дейността на училището.
 • Училищния учебен план.
 • Формите на обучение.
 • Годишния план за дейността на училището.
 • Индивидуалните планове на обучение.
 • Мерки за повишаване качеството на обучение.
 • Приема програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на училищните учебни планове.

3.Организация по откриването на новата учебна 2017/2018 година.

 

            м. ОКТОМВРИ

 1. Избор на протоколчик.

2.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

3.Приемане на плановете на постоянните комисии.

4.Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

5.Тематичен съвет- ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”-  отг. Тенева

 

           м. НОЕМВРИ

1.Тематичен съвет - ,,  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование”- отг. Я. Пасева

 

           м. ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4.Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

 

           м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.
 2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.
 3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.
 4. Предложения за наказания на ученици.
 5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.
 6. Тематичен съвет - „Интерактивно обучение на учениците”– отг. Н. Стефанова

 

           

              м. АПРИЛ

1.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– отг. В. Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

 

              м.  МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.

      

              м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.
  • 1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 2.Отчет на извънкласната дейност.
  • 3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

      1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

 1. Отчет на дейността на училищните комисии.
 2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 3. Определяне на учениците за допълнителна работа.

З. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 

1.Създаване и поддържане на база данни на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда.

2.Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент.

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други

4.Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището.

 

Й. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия.

 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя.

2.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер.

3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище.

4.Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведение.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

месец

Вид дейност

срок

отговорник

забележка

септември

1

 

Тържествено откриване на учебната година.

15.09.2017г.

Сн. Бобачева и уч. по музика

 

2

 

 

Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 септември.

21.09.2017г.

уч. по музика,  Н.Стефанова,

22.09.2017 г.

3

Мероприятия по озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището.

26-30.09.

2017г.

класните ръководители

 

октомври

1

 

 

 

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.10.2017г.

класните ръководители и предс.на комисията по Бедствия и аварии

 

2

Световен ден за защита на животните  – мултимедийни презентации и други изяви.

03-05. 10. 2017.

 С. Колева, Сн. Бобачева  и класните ръководители

04.10.2017 г.

3

 

Спортен празник.

14.10.2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

4

 

 

 

 

Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце“.

17-21.10. 2017г.

уч. по ИИ, Биология, литература и класните ръководители

Посветени на националния ден на благотворител-ността 19.10. 2017 г.

5

Ден на народните будители –1 ноември. Изработване на табло и изнасяне на рецитал.

31.10.

2017 г.

Оформяне на кът- Л. Тенева, уч. по музика 5-7клас; табло -Д.Шаламанова,П. Георгиева

 

ноември

1

 

 

Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.

04.11. 2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

2

Математически маратон.

08 - 11.11. 2017г.

Ани Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

3

 

 

 

 

Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.

21-25. 11. 2017г.

уч. по ИИ, класните ръководители

 

 

 

4

Участие в математическо състезание ‘Математика без граници (2-7 клас).

м.11. 2017г

Я. Пасева, В. Иванова, кл. ръков. на 2-4 клас

 

декември

1

 

 

Световен ден за борба срешу СПИН – изработване на табло и др. подходящи нагледни материали

 

1.12. 2017г.

 

С. Колева,  кл. ръководители 5-7клас

01.12.2017г.

2

 

 

Празник на английските букви - ІІ клас

 

05-09. 12. 2017г.

 

уч. по английски език

 

 

3

 

Празник на цифрите – І клас.

12-16.12 2017г.

кл. р-л на 1 клас

 

4

 

Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

19-23.12. 2017г.

А.Петкова,Сн.Бобачева, учителите по музика Л.Тенева,класните ръководители

 

5

 

 Украса на училището и класните стаи с коледни играчки  и с др. предмети и табла с коледна тематика.

до 20.12.2017г.

уч. по ИИ, ДБТ, класните р-ли и възпитателите

 

6

 

 

 

 

 Участие в коледния благотвореителен базар.

19-23.12. 2017г.

Уч. По ИИ, ДБТ,класните р-ли  и възпитатателите

 

7

Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.

22-23.12.

2017г.

А. Петкова, Сн. Бобачева, Л.Тенева, уч. по музика в 5-7 клас и всички кл.р-ли

 

януари

1

 

 

Спортни изяви посветени на световния ден на снега.

16.01.2018г.

Учит. по ФВС и възпитателите

16.01.2018 г.

2

 

 

Изложба на тема „Красотата на зимата”

16-20.01.

2018г.

класните р-ли

на 2-4 клас

 

3

Състезание по математика 3-6 клас

23-27.01.

2018г.

В. Иванова, кл. р-ли в начален курс

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика   без граници”

януари 2018г.

Я. Пасева, В. Иванова, кл. р-ли на 2-4 клас

 

февруари

1

 

Международен ден за безопасен интернет – табло и други материали

09.02.2018г.

Сн. Бобачева,   С. Колева,

09.02.2018 г.

2

 

 

Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.

09-10.02.

2018г.

уч. по ИТ, ИИ и кл. р-ли на 5-7 клас

 

3

 

Изложба, посветена на Свети Валентин

09-13.02. 2018г.

П. Георгиева, А. Петкова и уч. по ИИ

 

4

 

Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.

17.02.2018г

П. Георгиева  кл. р-ли

 

5

Провеждане на състезания,викторини и др. по БДП по класове.

20-24.02. 2018г.

 класните ръководители

 

6

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.02.2018г.

класните ръководители

 

7

Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

28.02.2018г.

уч. по ИИ, класн. ръков., възп. в ПИГ

 

 

март

1

 

Посрещане на баба Марта – литературна програма.

01.03. 2018г.

К. Петкова,

Я. Пасева

 

2

 

 

Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.

02.03.2018г.

П. Георгиева,

 В. Иванова

 

3

 

 

 

 

8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).

07-08.3. 2018г.

 Я. Пасева, класните ръководители на 1-4 клас

 

4

 

 

 Изложба на тема „Да спасим гората”.

20-21.03.

2018г.

уч. по ИИ, класните р-ли и възпитателите

 

5

 

21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали

21.03.2018г.

С. Колева, уч. по ИИ 5-7 клас  и кл. р-ли

21.03.2018 г.

6

Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.

20-22.03. 2018г.

уч. по ИТ, ИИ и класните

р-ли 5-7клас

 

7

 

 

Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба) – изяви по класове.

22.03.

2018г.

кл. р-ли 2-4 клас; изложба -възпитатели в ПИГ

 

8

 

 

 

 

 

22 Март - Ден на водата  под надслов „ Водата- извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

20-22.08. 2017г.

уч. по ИИ и класн. р-ли

22.03.2017 г.

9

 

 

Маратон по математика.

27-30.03.

2018г.

А.Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

100

Празник на буквите - І клас

31.03.2017г.

кл. р-л в 1 клас

 

11

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

март 2018г.

А. Петкова, В. Иванова и класн. р-ли на 2-4 клас

 

април

1

 

1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло)

03.03. 2018г.

 Учителите по ИИ, Я. Пасева  и класните р-ли

 

2

12 Април – Световен ден на авиацията и космон.- табло и др. материали

07.04.2018г.

Л. Тенева  и класните р-ли

12.04.2018г.

3

Провеждане на училищно състезание с велосипеди.

07.04. 2018г.

уч. по ФВС, комисията по БДП, кл. ръководители

 

4

 

Организиране на изложба по случай Великден.

до 07.04.

2018г.

всички класни р-ли и възпит. в ПИГ

 

5

 

22 Април -Ден на Земята

Мероприятия на тема:

„ Да опазим Земята”.

19-21.04. 2018г.

уч. по ИИ, кл. ръководители

22.04.2018г.

6

 

Спортен празник.

21.04.2018г.

уч. по ФВС, кл. ръковод.

 

7

 

 

 

„Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.

20-21.04. 2018г.

възпитателите (2-4 клас),

 

8

 

 

 

Световен ден на книгата и авторското право: Литературна вечер- „В света на книгата!”.

24.04.2018г.

Л. Тенева и учителите в ПИГ

23.04.2018 г.

9

 

Провеждане на екскурзия.

25-27.04. 2017г.

класните ръководители, 7 клас

 

10

Състезание -  народна топка / футбол.

28.04. 2018г.

уч. по ФВС, кл. ръководители

 

май

1

 

 

 

 

 

 

9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност, изработване на табла.

09.05. 2018г.

Л.Тенева,

Н. Стефанова  и всички класни ръководители

09.05.2018 г.

2

 

Спортни състезания.

10-12.05.

2018г.

учит. по ФВС, кл. р-ли

 

3

 

 

Конкурс за написване есе на тема: „Какво е за мен  училището?.”

15-23.05.

2018г.

Л. Тенева, възпит. в ПИГ

 

4

 

 

Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.

23.05.2017г.

уч. по музика, кл. р-ли 5-7 клас

 

5

Екскурзия - начален курс.

29-31.05. 2018г.

класните ръководители

 

6

 

 

Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата - 1 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. р-л 1 клас

 

7

Провеждане на класни – годишни тържества – 2-4 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. ръков. на 2, 3 и 4 клас

 

юни

1

 

Честване на деня на детето – 1 юни.

01.06.2018г.

 Директора

и учителя по музика

 

2

 

 

 

Организиране и провеждане на спортно- състезателни игри по случай патронния празник на училището.

02.06.2018г.

уч. по ФВС и класните ръков. на 5-7 клас

 

3

Екскурзия-

5-7клас.

08-13.06.

2018г.

всички класни ръководители 7клас;

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).

юни  2018г.

В. Иванова, класн. р-ли на 2-4 клас

 

 

 

 

 Иванка Митева

 Директор на ОУ „Христо Ботев“

        

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 • Свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и отпадналите ученици.
 • Ангажиране свободното време на учениците в извънкласни дейности.
 • Развитие на творческите заложби на учениците.
 • Създаване на безопасна и творческа среда.
 • Свеждане до минимум проявите на насилие.
 • Добро представяне на учениците на националните изпити в края на учебната година.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

 

            Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.2.10Организация на свободното време на учениците.

1.2.11 Работа на постоянната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 1. Организационни дейности в началото на учебната година.
 2. 3. Текущи задачи през учебната година.
 3. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище.

 

 1. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 

 1. 6. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  УВП

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 1. Тържествено откриване на учебната година.
 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.
 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.
 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2017/2018 учебна година..
 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.
 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
 7. Провеждане на родителска среща (в първи клас) за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата учебна година.
 8. Запознаване на учениците с измененията в ЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.
 9. Контролна дейност.
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /;
  • Контрол на дежурството на учителите, графиците за провеждане на индивидуалното обучение, избираемите учебни часове, консултациите и работа с училищната документация;
  • Спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

ОКТОМВРИ

 

 1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.
 2. Разговор за толерантността към различните деца в училището – отг . класните ръководители.
 3. 3. Тематичен съвет- ,,Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза.” – отг. Лидия Тенева

      4.Организационен съвет

      4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

      4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

      4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

      4.4. Планове на МО

      4.5. Наказания на ученици

 1. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.
 2. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита
 3. Спортен празник.
 4. Световен ден за защита на животните – мултимедийни презентации и други изяви.

9.Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце “.

 1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). Изработване на табло и изнасяне на рецитал.
 2. Контролна дейност.
 • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК;
 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас;
 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.
 2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.
 3. Проверка на училищната документация, свързана с УП

3.1.Годишни разпределения

      3.2.Планове на класните ръководители

      3.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

 1. Тематичен съвет- „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” -  Я. Пасева
 2. Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.
 3. Математически маратон.
 4. Участие в математическо състезание „Математика без граници” (2-7 клас).
 5. Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.
 6. Контролна дейност.
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници;
 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Педагогически съвет
  • Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение
  • Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.
  • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
 1. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .
 2. 3. Световен ден за борба срешу СПИН (01.12.2017 г.) – изработване на табло и др. подходящи материали.
 3. Празник на английските букви - ІІ клас
 4. Християнство и религия – ЧК.
 5. 6. Украса на училището и класните стаи с коледни играчки и с други предмети и табла с коледна тематика.
 6. Празник на цифрите – І клас.
 7. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
 8. Участие в коледния благотворителен базар.
 9. Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.
 10. Контролна дейност.
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/;
 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ЯНУАРИ

 

 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:
 2. Спортни изяви, посветени на световния ден на снега.
 3. Християнство и религия- ЧК І - V клас.
 4. Изложба на тема „Красотата на зимата”.
 5. Състезание по математика 3-6 клас.
 6. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (зимен кръг).
 7. Контролна дейност.
  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /;
  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика;
  • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Педагогически съвет:

1.1Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Информация от  комисията по БДП за ефективността на обучението по БДП.

1.5. Предложения за наказания на ученици.

1.6. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 1. Тематичен съвет- „Интерактивното обучение на децата”– Н. Стефанова

      3..Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок.

 1. 4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.
 2. Международен ден за безопасен интернет (09.02.2017 г.) – табло и други материали.
 3. Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.
 4. Изложба посветена на Свети Валентин.
 5. Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.
 6. Провеждане на състезания, викторини и др. по БДП, по класове.
 7. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.
 8. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.
 9. Контролна дейност.
 • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок;
 • Проверка на часовете по история и цивилизация, и география и икономика в V,VІ и VІІ клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАРТ

 

 1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината( Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ).
 2. Посрещане на баба Марта – литературна програма.
 3. Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.
 4. 8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).
 5. Седмица на гората- изяви по класове.
 6. 21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали
 7. Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.
 8. Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба).
 9. 22 Март - Ден на водата под надслов: „Водата –извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

      10.Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите, относно  професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

 1. Математически маратон.
 2. Празник на буквите - І клас.
 3. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

      14.Контролна дейност.

 • Проверка за редовното провеждане на консултациите, ЗИП и часа за работа с учебната документация;
 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас;
 • Проверка на часовете в ПИГ 1-4 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

АПРИЛ

 

 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред.
 2. Агресията сред учениците в училище- тема за ЧК.
 3. 1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло).

4.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

5.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– В. Иванова

 1. 12 Април – Световен ден на авиацията и космонафтиката - табло и др. материали.
 2. Спортен празник.
 3. 22 Април -Ден на Земята.  Мероприятия на тема:  „ Да опазим Земята”.
 4. Състезание - народна топка / футбол.
 5. Световен ден на книгата и авторското право (23.04.2018 г.): Литературна вечер- „В света на книгата!”.
 6. Провеждане на екскурзия.
 7. „Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.
 8. Организиране на изложба по случай Великден (15,16 и 17 април-Великденски празници).
 9. Провеждане на училищно състезание с велосипеди.
 10. Контролна дейност
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /;
 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /;
 • Проверка на часовете в ПИГ 5-7 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАЙ

 

 1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Родителска среща.
 3. 9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност , изработване на табла.
 4. Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.
 5. Екскурзия - начален етап.
 6. Запознаване на учениците от VІІ клас по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности -ЧК
 7. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.
 8. Спортни състезания.
 9. Конкурс за написване на есе на тема: „Какво е за мен училището?.”
 10. Контролна дейност.
 • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас;
 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

      ЮНИ

     

 1. Педагогически съвет.
  • 1.Отчет на резултатите от УВР.
  • 2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 3.Отчет на извънкласната дейност.
  • 4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.
  • 5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.

 

 1. Провеждане на класни – годишни тържества – 1-4 клас. Честване деня на детето – 1 юни.
 2. Организиране и провеждане на спортно-състезателни игри по случай патронния празник на училището.
 3. Екскурзия- 5-7 клас.
 4. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).
 5. Лятна работа с изоставащи ученици от 1-4 клас- отг. класните ръководители
 6. Закриване на учебната година.
 7. Контролна дейност
 • Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и бележници;
 • Провеждане на ПС за приключване на учебната година.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 1. Дейности по:
  • Варианта за организиране на УВР;
  • Разпределяне на учебните часове за ЗП и ИУЧ (ЗИП);
  • Определяне на класните ръководители.

Срок: до 09.09.2017г.

Отг.: директор, уч. по ИТ

 1. Изработване на седмично разписание, график за дежурствата на учителите и часови график на учебните часове.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: Л.Тенева и С.Апостолова

 1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните програми за ИУЧ и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: учителите

 

 1. Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

Срок: до 19.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на:
 • Правилник за дейността на училището;
 • Годишен план на училището;
 • Правилник за осигуряване на БУВОТ;
 • Училищни учебни планове;
 • Списък-Образец № 1;
 • План за контролната дейност на директора;
 • План за квалификационната дейност.

Срок: до 11.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: до 14.09.2017г.

Отг.: Сн. Бобачева, учител в начален етап

 

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите.

Срок: до 09.09.2017г.

            Отг.: директорът  

 1. Откриване на новата учебна година.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: вс. учители, директорът

 

 1. В началото на учебната 2017/2018 година класните ръководители и преподавателите да разговарят с родителите и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръков. и преподавателите

 

 1. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат учениците, като отговорници за дейности към които проявяват интерес. Класните ръководители да запознаят родителите с Годишния план на училището и да ги привлекат за участие в съвместна работа.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

В. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

       1.По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езикова култура на учениците като постигнатото се отчита чрез тестови проверки и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се възобнови, чрез информационни табла и др., популяризирането на постиженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Формиране на ценни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, за споделяне на отговорности и решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време и здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение; за промени в отношенията към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, толерантност, търпимост и уважение.

Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли, преподавателите

 

 1. Представяне на директора на училището на уч. документация – дневници, ученически книжки.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Преглед на състоянието на учебната и училищна документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, книга за подлежащите на задължително обучение.

Срок: 15-30.09.2017г.

Отг.: кл. р-ли, учителите, директор

 

 1. Попълване на формуляр – заявка за необходимите учебници за І – ви клас на учебната 2018/2019 год.

Срок: м. май 2018 г.

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане на тестове за:
  • входно ниво – 07.10.2017 г. Отг.: всички учители
  • изходно ниво

- за І клас  - Срок: 25-26 май 2018г.          Отг.: уч. в І клас 

- за ІІ – ІV клас - Срок: 26-29 май 2018г.  Отг.: уч. в  ІІ – ІV клас 

- за V-VІІ клас - Срок: 05-09.06. 2018г     Отг.: учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:
 • Първа - Срок: 12.09.2017г.                           Отг.: кл. ръководител 1 клас
 • Втора - Срок: 03-07.10. 2017г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Трета - Срок: 13-17.02. 2018г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Четвърта Срок: 24-28.04. 2018г. Отг.: кл. ръководител 7 клас
 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 

 

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
 • изготвяне график за провеждане на класните работи за първия учебен срок:

Срок: по 30.09.2017г.

Отг.: съответните учители

 • провеждане на класните работи за първия учебен срок;

Срок:  14.12.2017-16.01.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • изготвяне на график за провеждане на класните работи за втория учебен срок;

Срок: до 20.02.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • провеждане на класните работи за втория учебен срок.

Срок: 02.05-17.05.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 1. Анализ на състоянието на учебната и училищна документация.

Срок: 31.03.2018г.

Отг.: директорът

 

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за края на учебната 2017/2018 година.

Срок: м. януари

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци за необходимите учебници по класове за новата учебна година.

Срок: м. март 2018г.

Отг.: всички учители

 1. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок: м. май 2018г. /график на МОН/

Отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2018г. /по график/

Отг.: лицата, опред. в съотв. заповеди

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 20.06.2018г.

Отг.: директорът

 1. Определяне на часовете по учебни предмети за ИУЧ или ЗИП,  на основание подадени от учениците заявления.

Срок: 08.09.2018г.

Отг.: директорът

 

 1. Приемане и записване на ученици.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: м.май

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и Списък-Образец № 1.

Срок: м. юни 2018г.

Отг.: директорът

 

Г. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.
 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.
 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.
 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).
 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.
 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.
 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

 

Д. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

 

- годишни разпределения                                      срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители                   срок Х, І

- главна книга                                                         срок: ІХ, VІ

- дневници                                                               срок: ежемесечно

- бележници                                                            срок: ежемесечно

            1.2.      Проверка на системата за дежурство                    срок: ежемесечно

1.3.      Спазване на Правилника за вътрешния ред        срок: ІХ, ІІІ       

                 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1.      Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ИУЧ, класни работи.                      срок: ІХ, ІІІ

2.2.      Контролни работи за входно ниво                                   срок: м. октомври

2.3.      Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас               срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     от ІV и VІІ клас                                                     срок: V

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети                                                  срок: V

2.6.      Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: Х, ІІІ

- УВР  в начален курс                                                                               срок:  Х ,  ІV

                - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

                  - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

                      срок: ХІІ, ІV

                        - проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

                                                                                  срок: ХІІ, ІV

- проверка дейностите в ПИГ – срок: ІІІ, ІV

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1.      Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове                                               срок: постоянен

 • Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

 • Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

            3.4.      Опазване и обогатяване на МТБ                           срок: постоянен

            3.5.      Административна и стопанска дейност               срок: постоянен

                3.6.        Действия в екстремни ситуации                           срок: Х

Е. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

 1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване  на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2017/2018година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

            1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Христо Ботев“.

            1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ИУЧ (ЗИП) - Образец 1.

1.3.3.Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, приемане Правилника за дейността на училището.

            1.3.4. Класните ръководители.

            1.3.5. Седмичното разписание.

            1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

            1.3.7. Работно и учебно време.

            1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

            1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Приемане на:

            1.5.1.Стратегия за развитие на училището;

            1.5.2.Правилник за дейността на училището.

            1.5.3.Училищния учебен план.

            1.5.4.Формите на обучение.

            1.5.5.Годишния план за дейността на училището.

            1.5.6.Индивидуалните планове на обучение.

            1.5.7.Мерки за повишаване качеството на обучение.

            1.5.8.Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.

1.6. Готовност за откриване на учебната година:

            1.6.1. Документация.

            1.6.2. Учебници.

            1.6.3. Горива.

            1.6.4. Ремонт на училището.

1.7. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

 

 1. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците.

2.2.Отчитане на резултатите от входните нива.

2.3.Освобождаване на ученици от ФВС.

2.4.Планове на МО.

2.5.Награди и наказания на ученици.

 

 1. Тематични съвети

4.1. ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”  – отг. Л.Тенева – м. октомври

4.2. „  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” - отг. Я. Пасева - м. ноември

4.3. „Интерактивното обучение на децата”–  Н. Стефанова  – м. февруари

4.4. „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”–

В. Иванова - м. април

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 

 1. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.

 

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс)  през учебната 2017/2018 година.

7.2.  Отчет за работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за извънкласната дейност.

 

 

 

 

 

    Ж. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на постоянни училищни комисии:
 • Комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск
 • Комисия за за работа с трудно успяващи ученици, застрашени от отпадане
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Комисия по охрана на труда и защита при БАК
 • Комисия за квалификационна дейност
 • Комисия за създаване и поддържане на училищен сайт.

2.Приемане на:

 • Стратегия за развитие на училището;
 • Правилник за дейността на училището.
 • Училищния учебен план.
 • Формите на обучение.
 • Годишния план за дейността на училището.
 • Индивидуалните планове на обучение.
 • Мерки за повишаване качеството на обучение.
 • Приема програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на училищните учебни планове.

3.Организация по откриването на новата учебна 2017/2018 година.

 

            м. ОКТОМВРИ

 1. Избор на протоколчик.

2.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

3.Приемане на плановете на постоянните комисии.

4.Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

5.Тематичен съвет- ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”-  отг. Тенева

 

           м. НОЕМВРИ

1.Тематичен съвет - ,,  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование”- отг. Я. Пасева

 

           м. ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4.Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

 

           м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.
 2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.
 3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.
 4. Предложения за наказания на ученици.
 5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.
 6. Тематичен съвет - „Интерактивно обучение на учениците”– отг. Н. Стефанова

 

           

              м. АПРИЛ

1.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– отг. В. Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

 

              м.  МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.

      

              м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.
  • 1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 2.Отчет на извънкласната дейност.
  • 3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

      1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

 1. Отчет на дейността на училищните комисии.
 2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 3. Определяне на учениците за допълнителна работа.

З. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 

1.Създаване и поддържане на база данни на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда.

2.Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент.

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други

4.Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището.

 

Й. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия.

 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя.

2.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер.

3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище.

4.Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведение.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

месец

Вид дейност

срок

отговорник

забележка

септември

1

 

Тържествено откриване на учебната година.

15.09.2017г.

Сн. Бобачева и уч. по музика

 

2

 

 

Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 септември.

21.09.2017г.

уч. по музика,  Н.Стефанова,

22.09.2017 г.

3

Мероприятия по озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището.

26-30.09.

2017г.

класните ръководители

 

октомври

1

 

 

 

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.10.2017г.

класните ръководители и предс.на комисията по Бедствия и аварии

 

2

Световен ден за защита на животните  – мултимедийни презентации и други изяви.

03-05. 10. 2017.

 С. Колева, Сн. Бобачева  и класните ръководители

04.10.2017 г.

3

 

Спортен празник.

14.10.2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

4

 

 

 

 

Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце“.

17-21.10. 2017г.

уч. по ИИ, Биология, литература и класните ръководители

Посветени на националния ден на благотворител-ността 19.10. 2017 г.

5

Ден на народните будители –1 ноември. Изработване на табло и изнасяне на рецитал.

31.10.

2017 г.

Оформяне на кът- Л. Тенева, уч. по музика 5-7клас; табло -Д.Шаламанова,П. Георгиева

 

ноември

1

 

 

Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.

04.11. 2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

2

Математически маратон.

08 - 11.11. 2017г.

Ани Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

3

 

 

 

 

Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.

21-25. 11. 2017г.

уч. по ИИ, класните ръководители

 

 

 

4

Участие в математическо състезание ‘Математика без граници (2-7 клас).

м.11. 2017г

Я. Пасева, В. Иванова, кл. ръков. на 2-4 клас

 

декември

1

 

 

Световен ден за борба срешу СПИН – изработване на табло и др. подходящи нагледни материали

 

1.12. 2017г.

 

С. Колева,  кл. ръководители 5-7клас

01.12.2017г.

2

 

 

Празник на английските букви - ІІ клас

 

05-09. 12. 2017г.

 

уч. по английски език

 

 

3

 

Празник на цифрите – І клас.

12-16.12 2017г.

кл. р-л на 1 клас

 

4

 

Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

19-23.12. 2017г.

А.Петкова,Сн.Бобачева, учителите по музика Л.Тенева,класните ръководители

 

5

 

 Украса на училището и класните стаи с коледни играчки  и с др. предмети и табла с коледна тематика.

до 20.12.2017г.

уч. по ИИ, ДБТ, класните р-ли и възпитателите

 

6

 

 

 

 

 Участие в коледния благотвореителен базар.

19-23.12. 2017г.

Уч. По ИИ, ДБТ,класните р-ли  и възпитатателите

 

7

Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.

22-23.12.

2017г.

А. Петкова, Сн. Бобачева, Л.Тенева, уч. по музика в 5-7 клас и всички кл.р-ли

 

януари

1

 

 

Спортни изяви посветени на световния ден на снега.

16.01.2018г.

Учит. по ФВС и възпитателите

16.01.2018 г.

2

 

 

Изложба на тема „Красотата на зимата”

16-20.01.

2018г.

класните р-ли

на 2-4 клас

 

3

Състезание по математика 3-6 клас

23-27.01.

2018г.

В. Иванова, кл. р-ли в начален курс

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика   без граници”

януари 2018г.

Я. Пасева, В. Иванова, кл. р-ли на 2-4 клас

 

февруари

1

 

Международен ден за безопасен интернет – табло и други материали

09.02.2018г.

Сн. Бобачева,   С. Колева,

09.02.2018 г.

2

 

 

Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.

09-10.02.

2018г.

уч. по ИТ, ИИ и кл. р-ли на 5-7 клас

 

3

 

Изложба, посветена на Свети Валентин

09-13.02. 2018г.

П. Георгиева, А. Петкова и уч. по ИИ

 

4

 

Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.

17.02.2018г

П. Георгиева  кл. р-ли

 

5

Провеждане на състезания,викторини и др. по БДП по класове.

20-24.02. 2018г.

 класните ръководители

 

6

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.02.2018г.

класните ръководители

 

7

Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

28.02.2018г.

уч. по ИИ, класн. ръков., възп. в ПИГ

 

 

март

1

 

Посрещане на баба Марта – литературна програма.

01.03. 2018г.

К. Петкова,

Я. Пасева

 

2

 

 

Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.

02.03.2018г.

П. Георгиева,

 В. Иванова

 

3

 

 

 

 

8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).

07-08.3. 2018г.

 Я. Пасева, класните ръководители на 1-4 клас

 

4

 

 

 Изложба на тема „Да спасим гората”.

20-21.03.

2018г.

уч. по ИИ, класните р-ли и възпитателите

 

5

 

21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали

21.03.2018г.

С. Колева, уч. по ИИ 5-7 клас  и кл. р-ли

21.03.2018 г.

6

Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.

20-22.03. 2018г.

уч. по ИТ, ИИ и класните

р-ли 5-7клас

 

7

 

 

Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба) – изяви по класове.

22.03.

2018г.

кл. р-ли 2-4 клас; изложба -възпитатели в ПИГ

 

8

 

 

 

 

 

22 Март - Ден на водата  под надслов „ Водата- извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

20-22.08. 2017г.

уч. по ИИ и класн. р-ли

22.03.2017 г.

9

 

 

Маратон по математика.

27-30.03.

2018г.

А.Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

100

Празник на буквите - І клас

31.03.2017г.

кл. р-л в 1 клас

 

11

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

март 2018г.

А. Петкова, В. Иванова и класн. р-ли на 2-4 клас

 

април

1

 

1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло)

03.03. 2018г.

 Учителите по ИИ, Я. Пасева  и класните р-ли

 

2

12 Април – Световен ден на авиацията и космон.- табло и др. материали

07.04.2018г.

Л. Тенева  и класните р-ли

12.04.2018г.

3

Провеждане на училищно състезание с велосипеди.

07.04. 2018г.

уч. по ФВС, комисията по БДП, кл. ръководители

 

4

 

Организиране на изложба по случай Великден.

до 07.04.

2018г.

всички класни р-ли и възпит. в ПИГ

 

5

 

22 Април -Ден на Земята

Мероприятия на тема:

„ Да опазим Земята”.

19-21.04. 2018г.

уч. по ИИ, кл. ръководители

22.04.2018г.

6

 

Спортен празник.

21.04.2018г.

уч. по ФВС, кл. ръковод.

 

7

 

 

 

„Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.

20-21.04. 2018г.

възпитателите (2-4 клас),

 

8

 

 

 

Световен ден на книгата и авторското право: Литературна вечер- „В света на книгата!”.

24.04.2018г.

Л. Тенева и учителите в ПИГ

23.04.2018 г.

9

 

Провеждане на екскурзия.

25-27.04. 2017г.

класните ръководители, 7 клас

 

10

Състезание -  народна топка / футбол.

28.04. 2018г.

уч. по ФВС, кл. ръководители

 

май

1

 

 

 

 

 

 

9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност, изработване на табла.

09.05. 2018г.

Л.Тенева,

Н. Стефанова  и всички класни ръководители

09.05.2018 г.

2

 

Спортни състезания.

10-12.05.

2018г.

учит. по ФВС, кл. р-ли

 

3

 

 

Конкурс за написване есе на тема: „Какво е за мен  училището?.”

15-23.05.

2018г.

Л. Тенева, възпит. в ПИГ

 

4

 

 

Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.

23.05.2017г.

уч. по музика, кл. р-ли 5-7 клас

 

5

Екскурзия - начален курс.

29-31.05. 2018г.

класните ръководители

 

6

 

 

Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата - 1 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. р-л 1 клас

 

7

Провеждане на класни – годишни тържества – 2-4 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. ръков. на 2, 3 и 4 клас

 

юни

1

 

Честване на деня на детето – 1 юни.

01.06.2018г.

 Директора

и учителя по музика

 

2

 

 

 

Организиране и провеждане на спортно- състезателни игри по случай патронния празник на училището.

02.06.2018г.

уч. по ФВС и класните ръков. на 5-7 клас

 

3

Екскурзия-

5-7клас.

08-13.06.

2018г.

всички класни ръководители 7клас;

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).

юни  2018г.

В. Иванова, класн. р-ли на 2-4 клас

 

 

 

 

 Иванка Митева

 Директор на ОУ „Христо Ботев“

        

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 • Свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и отпадналите ученици.
 • Ангажиране свободното време на учениците в извънкласни дейности.
 • Развитие на творческите заложби на учениците.
 • Създаване на безопасна и творческа среда.
 • Свеждане до минимум проявите на насилие.
 • Добро представяне на учениците на националните изпити в края на учебната година.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

 

            Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.2.10Организация на свободното време на учениците.

1.2.11 Работа на постоянната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 1. Организационни дейности в началото на учебната година.
 2. 3. Текущи задачи през учебната година.
 3. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище.

 

 1. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 

 1. 6. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  УВП

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 1. Тържествено откриване на учебната година.
 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.
 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.
 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2017/2018 учебна година..
 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.
 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
 7. Провеждане на родителска среща (в първи клас) за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата учебна година.
 8. Запознаване на учениците с измененията в ЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.
 9. Контролна дейност.
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /;
  • Контрол на дежурството на учителите, графиците за провеждане на индивидуалното обучение, избираемите учебни часове, консултациите и работа с училищната документация;
  • Спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

ОКТОМВРИ

 

 1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.
 2. Разговор за толерантността към различните деца в училището – отг . класните ръководители.
 3. 3. Тематичен съвет- ,,Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза.” – отг. Лидия Тенева

      4.Организационен съвет

      4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

      4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

      4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

      4.4. Планове на МО

      4.5. Наказания на ученици

 1. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.
 2. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита
 3. Спортен празник.
 4. Световен ден за защита на животните – мултимедийни презентации и други изяви.

9.Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце “.

 1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). Изработване на табло и изнасяне на рецитал.
 2. Контролна дейност.
 • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК;
 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас;
 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.
 2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.
 3. Проверка на училищната документация, свързана с УП

3.1.Годишни разпределения

      3.2.Планове на класните ръководители

      3.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

 1. Тематичен съвет- „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” -  Я. Пасева
 2. Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.
 3. Математически маратон.
 4. Участие в математическо състезание „Математика без граници” (2-7 клас).
 5. Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.
 6. Контролна дейност.
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници;
 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Педагогически съвет
  • Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение
  • Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.
  • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
 1. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .
 2. 3. Световен ден за борба срешу СПИН (01.12.2017 г.) – изработване на табло и др. подходящи материали.
 3. Празник на английските букви - ІІ клас
 4. Християнство и религия – ЧК.
 5. 6. Украса на училището и класните стаи с коледни играчки и с други предмети и табла с коледна тематика.
 6. Празник на цифрите – І клас.
 7. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
 8. Участие в коледния благотворителен базар.
 9. Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.
 10. Контролна дейност.
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/;
 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ЯНУАРИ

 

 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:
 2. Спортни изяви, посветени на световния ден на снега.
 3. Християнство и религия- ЧК І - V клас.
 4. Изложба на тема „Красотата на зимата”.
 5. Състезание по математика 3-6 клас.
 6. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (зимен кръг).
 7. Контролна дейност.
  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /;
  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика;
  • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Педагогически съвет:

1.1Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Информация от  комисията по БДП за ефективността на обучението по БДП.

1.5. Предложения за наказания на ученици.

1.6. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 1. Тематичен съвет- „Интерактивното обучение на децата”– Н. Стефанова

      3..Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок.

 1. 4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.
 2. Международен ден за безопасен интернет (09.02.2017 г.) – табло и други материали.
 3. Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.
 4. Изложба посветена на Свети Валентин.
 5. Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.
 6. Провеждане на състезания, викторини и др. по БДП, по класове.
 7. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.
 8. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.
 9. Контролна дейност.
 • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок;
 • Проверка на часовете по история и цивилизация, и география и икономика в V,VІ и VІІ клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАРТ

 

 1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината( Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ).
 2. Посрещане на баба Марта – литературна програма.
 3. Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.
 4. 8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).
 5. Седмица на гората- изяви по класове.
 6. 21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали
 7. Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.
 8. Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба).
 9. 22 Март - Ден на водата под надслов: „Водата –извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

      10.Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите, относно  професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

 1. Математически маратон.
 2. Празник на буквите - І клас.
 3. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

      14.Контролна дейност.

 • Проверка за редовното провеждане на консултациите, ЗИП и часа за работа с учебната документация;
 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас;
 • Проверка на часовете в ПИГ 1-4 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

АПРИЛ

 

 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред.
 2. Агресията сред учениците в училище- тема за ЧК.
 3. 1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло).

4.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

5.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– В. Иванова

 1. 12 Април – Световен ден на авиацията и космонафтиката - табло и др. материали.
 2. Спортен празник.
 3. 22 Април -Ден на Земята.  Мероприятия на тема:  „ Да опазим Земята”.
 4. Състезание - народна топка / футбол.
 5. Световен ден на книгата и авторското право (23.04.2018 г.): Литературна вечер- „В света на книгата!”.
 6. Провеждане на екскурзия.
 7. „Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.
 8. Организиране на изложба по случай Великден (15,16 и 17 април-Великденски празници).
 9. Провеждане на училищно състезание с велосипеди.
 10. Контролна дейност
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /;
 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /;
 • Проверка на часовете в ПИГ 5-7 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАЙ

 

 1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Родителска среща.
 3. 9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност , изработване на табла.
 4. Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.
 5. Екскурзия - начален етап.
 6. Запознаване на учениците от VІІ клас по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности -ЧК
 7. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.
 8. Спортни състезания.
 9. Конкурс за написване на есе на тема: „Какво е за мен училището?.”
 10. Контролна дейност.
 • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас;
 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

      ЮНИ

     

 1. Педагогически съвет.
  • 1.Отчет на резултатите от УВР.
  • 2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 3.Отчет на извънкласната дейност.
  • 4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.
  • 5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.

 

 1. Провеждане на класни – годишни тържества – 1-4 клас. Честване деня на детето – 1 юни.
 2. Организиране и провеждане на спортно-състезателни игри по случай патронния празник на училището.
 3. Екскурзия- 5-7 клас.
 4. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).
 5. Лятна работа с изоставащи ученици от 1-4 клас- отг. класните ръководители
 6. Закриване на учебната година.
 7. Контролна дейност
 • Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и бележници;
 • Провеждане на ПС за приключване на учебната година.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 1. Дейности по:
  • Варианта за организиране на УВР;
  • Разпределяне на учебните часове за ЗП и ИУЧ (ЗИП);
  • Определяне на класните ръководители.

Срок: до 09.09.2017г.

Отг.: директор, уч. по ИТ

 1. Изработване на седмично разписание, график за дежурствата на учителите и часови график на учебните часове.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: Л.Тенева и С.Апостолова

 1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните програми за ИУЧ и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: учителите

 

 1. Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

Срок: до 19.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на:
 • Правилник за дейността на училището;
 • Годишен план на училището;
 • Правилник за осигуряване на БУВОТ;
 • Училищни учебни планове;
 • Списък-Образец № 1;
 • План за контролната дейност на директора;
 • План за квалификационната дейност.

Срок: до 11.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: до 14.09.2017г.

Отг.: Сн. Бобачева, учител в начален етап

 

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите.

Срок: до 09.09.2017г.

            Отг.: директорът  

 1. Откриване на новата учебна година.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: вс. учители, директорът

 

 1. В началото на учебната 2017/2018 година класните ръководители и преподавателите да разговарят с родителите и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръков. и преподавателите

 

 1. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат учениците, като отговорници за дейности към които проявяват интерес. Класните ръководители да запознаят родителите с Годишния план на училището и да ги привлекат за участие в съвместна работа.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

В. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

       1.По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езикова култура на учениците като постигнатото се отчита чрез тестови проверки и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се възобнови, чрез информационни табла и др., популяризирането на постиженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Формиране на ценни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, за споделяне на отговорности и решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време и здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение; за промени в отношенията към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, толерантност, търпимост и уважение.

Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли, преподавателите

 

 1. Представяне на директора на училището на уч. документация – дневници, ученически книжки.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Преглед на състоянието на учебната и училищна документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, книга за подлежащите на задължително обучение.

Срок: 15-30.09.2017г.

Отг.: кл. р-ли, учителите, директор

 

 1. Попълване на формуляр – заявка за необходимите учебници за І – ви клас на учебната 2018/2019 год.

Срок: м. май 2018 г.

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане на тестове за:
  • входно ниво – 07.10.2017 г. Отг.: всички учители
  • изходно ниво

- за І клас  - Срок: 25-26 май 2018г.          Отг.: уч. в І клас 

- за ІІ – ІV клас - Срок: 26-29 май 2018г.  Отг.: уч. в  ІІ – ІV клас 

- за V-VІІ клас - Срок: 05-09.06. 2018г     Отг.: учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:
 • Първа - Срок: 12.09.2017г.                           Отг.: кл. ръководител 1 клас
 • Втора - Срок: 03-07.10. 2017г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Трета - Срок: 13-17.02. 2018г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Четвърта Срок: 24-28.04. 2018г. Отг.: кл. ръководител 7 клас
 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 

 

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
 • изготвяне график за провеждане на класните работи за първия учебен срок:

Срок: по 30.09.2017г.

Отг.: съответните учители

 • провеждане на класните работи за първия учебен срок;

Срок:  14.12.2017-16.01.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • изготвяне на график за провеждане на класните работи за втория учебен срок;

Срок: до 20.02.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • провеждане на класните работи за втория учебен срок.

Срок: 02.05-17.05.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 1. Анализ на състоянието на учебната и училищна документация.

Срок: 31.03.2018г.

Отг.: директорът

 

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за края на учебната 2017/2018 година.

Срок: м. януари

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци за необходимите учебници по класове за новата учебна година.

Срок: м. март 2018г.

Отг.: всички учители

 1. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок: м. май 2018г. /график на МОН/

Отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2018г. /по график/

Отг.: лицата, опред. в съотв. заповеди

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 20.06.2018г.

Отг.: директорът

 1. Определяне на часовете по учебни предмети за ИУЧ или ЗИП,  на основание подадени от учениците заявления.

Срок: 08.09.2018г.

Отг.: директорът

 

 1. Приемане и записване на ученици.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: м.май

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и Списък-Образец № 1.

Срок: м. юни 2018г.

Отг.: директорът

 

Г. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.
 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.
 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.
 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).
 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.
 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.
 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

 

Д. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

 

- годишни разпределения                                      срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители                   срок Х, І

- главна книга                                                         срок: ІХ, VІ

- дневници                                                               срок: ежемесечно

- бележници                                                            срок: ежемесечно

            1.2.      Проверка на системата за дежурство                    срок: ежемесечно

1.3.      Спазване на Правилника за вътрешния ред        срок: ІХ, ІІІ       

                 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1.      Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ИУЧ, класни работи.                      срок: ІХ, ІІІ

2.2.      Контролни работи за входно ниво                                   срок: м. октомври

2.3.      Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас               срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     от ІV и VІІ клас                                                     срок: V

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети                                                  срок: V

2.6.      Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: Х, ІІІ

- УВР  в начален курс                                                                               срок:  Х ,  ІV

                - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

                  - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

                      срок: ХІІ, ІV

                        - проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

                                                                                  срок: ХІІ, ІV

- проверка дейностите в ПИГ – срок: ІІІ, ІV

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1.      Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове                                               срок: постоянен

 • Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

 • Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

            3.4.      Опазване и обогатяване на МТБ                           срок: постоянен

            3.5.      Административна и стопанска дейност               срок: постоянен

                3.6.        Действия в екстремни ситуации                           срок: Х

Е. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

 1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване  на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2017/2018година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

            1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Христо Ботев“.

            1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ИУЧ (ЗИП) - Образец 1.

1.3.3.Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, приемане Правилника за дейността на училището.

            1.3.4. Класните ръководители.

            1.3.5. Седмичното разписание.

            1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

            1.3.7. Работно и учебно време.

            1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

            1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Приемане на:

            1.5.1.Стратегия за развитие на училището;

            1.5.2.Правилник за дейността на училището.

            1.5.3.Училищния учебен план.

            1.5.4.Формите на обучение.

            1.5.5.Годишния план за дейността на училището.

            1.5.6.Индивидуалните планове на обучение.

            1.5.7.Мерки за повишаване качеството на обучение.

            1.5.8.Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.

1.6. Готовност за откриване на учебната година:

            1.6.1. Документация.

            1.6.2. Учебници.

            1.6.3. Горива.

            1.6.4. Ремонт на училището.

1.7. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

 

 1. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците.

2.2.Отчитане на резултатите от входните нива.

2.3.Освобождаване на ученици от ФВС.

2.4.Планове на МО.

2.5.Награди и наказания на ученици.

 

 1. Тематични съвети

4.1. ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”  – отг. Л.Тенева – м. октомври

4.2. „  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” - отг. Я. Пасева - м. ноември

4.3. „Интерактивното обучение на децата”–  Н. Стефанова  – м. февруари

4.4. „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”–

В. Иванова - м. април

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 

 1. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.

 

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс)  през учебната 2017/2018 година.

7.2.  Отчет за работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за извънкласната дейност.

 

 

 

 

 

    Ж. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на постоянни училищни комисии:
 • Комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск
 • Комисия за за работа с трудно успяващи ученици, застрашени от отпадане
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Комисия по охрана на труда и защита при БАК
 • Комисия за квалификационна дейност
 • Комисия за създаване и поддържане на училищен сайт.

2.Приемане на:

 • Стратегия за развитие на училището;
 • Правилник за дейността на училището.
 • Училищния учебен план.
 • Формите на обучение.
 • Годишния план за дейността на училището.
 • Индивидуалните планове на обучение.
 • Мерки за повишаване качеството на обучение.
 • Приема програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на училищните учебни планове.

3.Организация по откриването на новата учебна 2017/2018 година.

 

            м. ОКТОМВРИ

 1. Избор на протоколчик.

2.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

3.Приемане на плановете на постоянните комисии.

4.Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

5.Тематичен съвет- ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”-  отг. Тенева

 

           м. НОЕМВРИ

1.Тематичен съвет - ,,  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование”- отг. Я. Пасева

 

           м. ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4.Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

 

           м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.
 2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.
 3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.
 4. Предложения за наказания на ученици.
 5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.
 6. Тематичен съвет - „Интерактивно обучение на учениците”– отг. Н. Стефанова

 

           

              м. АПРИЛ

1.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– отг. В. Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

 

              м.  МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.

      

              м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.
  • 1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 2.Отчет на извънкласната дейност.
  • 3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

      1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

 1. Отчет на дейността на училищните комисии.
 2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 3. Определяне на учениците за допълнителна работа.

З. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 

1.Създаване и поддържане на база данни на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда.

2.Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент.

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други

4.Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището.

 

Й. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия.

 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя.

2.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер.

3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище.

4.Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведение.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

месец

Вид дейност

срок

отговорник

забележка

септември

1

 

Тържествено откриване на учебната година.

15.09.2017г.

Сн. Бобачева и уч. по музика

 

2

 

 

Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 септември.

21.09.2017г.

уч. по музика,  Н.Стефанова,

22.09.2017 г.

3

Мероприятия по озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището.

26-30.09.

2017г.

класните ръководители

 

октомври

1

 

 

 

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.10.2017г.

класните ръководители и предс.на комисията по Бедствия и аварии

 

2

Световен ден за защита на животните  – мултимедийни презентации и други изяви.

03-05. 10. 2017.

 С. Колева, Сн. Бобачева  и класните ръководители

04.10.2017 г.

3

 

Спортен празник.

14.10.2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

4

 

 

 

 

Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце“.

17-21.10. 2017г.

уч. по ИИ, Биология, литература и класните ръководители

Посветени на националния ден на благотворител-ността 19.10. 2017 г.

5

Ден на народните будители –1 ноември. Изработване на табло и изнасяне на рецитал.

31.10.

2017 г.

Оформяне на кът- Л. Тенева, уч. по музика 5-7клас; табло -Д.Шаламанова,П. Георгиева

 

ноември

1

 

 

Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.

04.11. 2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

2

Математически маратон.

08 - 11.11. 2017г.

Ани Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

3

 

 

 

 

Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.

21-25. 11. 2017г.

уч. по ИИ, класните ръководители

 

 

 

4

Участие в математическо състезание ‘Математика без граници (2-7 клас).

м.11. 2017г

Я. Пасева, В. Иванова, кл. ръков. на 2-4 клас

 

декември

1

 

 

Световен ден за борба срешу СПИН – изработване на табло и др. подходящи нагледни материали

 

1.12. 2017г.

 

С. Колева,  кл. ръководители 5-7клас

01.12.2017г.

2

 

 

Празник на английските букви - ІІ клас

 

05-09. 12. 2017г.

 

уч. по английски език

 

 

3

 

Празник на цифрите – І клас.

12-16.12 2017г.

кл. р-л на 1 клас

 

4

 

Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

19-23.12. 2017г.

А.Петкова,Сн.Бобачева, учителите по музика Л.Тенева,класните ръководители

 

5

 

 Украса на училището и класните стаи с коледни играчки  и с др. предмети и табла с коледна тематика.

до 20.12.2017г.

уч. по ИИ, ДБТ, класните р-ли и възпитателите

 

6

 

 

 

 

 Участие в коледния благотвореителен базар.

19-23.12. 2017г.

Уч. По ИИ, ДБТ,класните р-ли  и възпитатателите

 

7

Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.

22-23.12.

2017г.

А. Петкова, Сн. Бобачева, Л.Тенева, уч. по музика в 5-7 клас и всички кл.р-ли

 

януари

1

 

 

Спортни изяви посветени на световния ден на снега.

16.01.2018г.

Учит. по ФВС и възпитателите

16.01.2018 г.

2

 

 

Изложба на тема „Красотата на зимата”

16-20.01.

2018г.

класните р-ли

на 2-4 клас

 

3

Състезание по математика 3-6 клас

23-27.01.

2018г.

В. Иванова, кл. р-ли в начален курс

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика   без граници”

януари 2018г.

Я. Пасева, В. Иванова, кл. р-ли на 2-4 клас

 

февруари

1

 

Международен ден за безопасен интернет – табло и други материали

09.02.2018г.

Сн. Бобачева,   С. Колева,

09.02.2018 г.

2

 

 

Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.

09-10.02.

2018г.

уч. по ИТ, ИИ и кл. р-ли на 5-7 клас

 

3

 

Изложба, посветена на Свети Валентин

09-13.02. 2018г.

П. Георгиева, А. Петкова и уч. по ИИ

 

4

 

Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.

17.02.2018г

П. Георгиева  кл. р-ли

 

5

Провеждане на състезания,викторини и др. по БДП по класове.

20-24.02. 2018г.

 класните ръководители

 

6

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.02.2018г.

класните ръководители

 

7

Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

28.02.2018г.

уч. по ИИ, класн. ръков., възп. в ПИГ

 

 

март

1

 

Посрещане на баба Марта – литературна програма.

01.03. 2018г.

К. Петкова,

Я. Пасева

 

2

 

 

Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.

02.03.2018г.

П. Георгиева,

 В. Иванова

 

3

 

 

 

 

8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).

07-08.3. 2018г.

 Я. Пасева, класните ръководители на 1-4 клас

 

4

 

 

 Изложба на тема „Да спасим гората”.

20-21.03.

2018г.

уч. по ИИ, класните р-ли и възпитателите

 

5

 

21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали

21.03.2018г.

С. Колева, уч. по ИИ 5-7 клас  и кл. р-ли

21.03.2018 г.

6

Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.

20-22.03. 2018г.

уч. по ИТ, ИИ и класните

р-ли 5-7клас

 

7

 

 

Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба) – изяви по класове.

22.03.

2018г.

кл. р-ли 2-4 клас; изложба -възпитатели в ПИГ

 

8

 

 

 

 

 

22 Март - Ден на водата  под надслов „ Водата- извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

20-22.08. 2017г.

уч. по ИИ и класн. р-ли

22.03.2017 г.

9

 

 

Маратон по математика.

27-30.03.

2018г.

А.Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

100

Празник на буквите - І клас

31.03.2017г.

кл. р-л в 1 клас

 

11

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

март 2018г.

А. Петкова, В. Иванова и класн. р-ли на 2-4 клас

 

април

1

 

1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло)

03.03. 2018г.

 Учителите по ИИ, Я. Пасева  и класните р-ли

 

2

12 Април – Световен ден на авиацията и космон.- табло и др. материали

07.04.2018г.

Л. Тенева  и класните р-ли

12.04.2018г.

3

Провеждане на училищно състезание с велосипеди.

07.04. 2018г.

уч. по ФВС, комисията по БДП, кл. ръководители

 

4

 

Организиране на изложба по случай Великден.

до 07.04.

2018г.

всички класни р-ли и възпит. в ПИГ

 

5

 

22 Април -Ден на Земята

Мероприятия на тема:

„ Да опазим Земята”.

19-21.04. 2018г.

уч. по ИИ, кл. ръководители

22.04.2018г.

6

 

Спортен празник.

21.04.2018г.

уч. по ФВС, кл. ръковод.

 

7

 

 

 

„Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.

20-21.04. 2018г.

възпитателите (2-4 клас),

 

8

 

 

 

Световен ден на книгата и авторското право: Литературна вечер- „В света на книгата!”.

24.04.2018г.

Л. Тенева и учителите в ПИГ

23.04.2018 г.

9

 

Провеждане на екскурзия.

25-27.04. 2017г.

класните ръководители, 7 клас

 

10

Състезание -  народна топка / футбол.

28.04. 2018г.

уч. по ФВС, кл. ръководители

 

май

1

 

 

 

 

 

 

9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност, изработване на табла.

09.05. 2018г.

Л.Тенева,

Н. Стефанова  и всички класни ръководители

09.05.2018 г.

2

 

Спортни състезания.

10-12.05.

2018г.

учит. по ФВС, кл. р-ли

 

3

 

 

Конкурс за написване есе на тема: „Какво е за мен  училището?.”

15-23.05.

2018г.

Л. Тенева, възпит. в ПИГ

 

4

 

 

Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.

23.05.2017г.

уч. по музика, кл. р-ли 5-7 клас

 

5

Екскурзия - начален курс.

29-31.05. 2018г.

класните ръководители

 

6

 

 

Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата - 1 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. р-л 1 клас

 

7

Провеждане на класни – годишни тържества – 2-4 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. ръков. на 2, 3 и 4 клас

 

юни

1

 

Честване на деня на детето – 1 юни.

01.06.2018г.

 Директора

и учителя по музика

 

2

 

 

 

Организиране и провеждане на спортно- състезателни игри по случай патронния празник на училището.

02.06.2018г.

уч. по ФВС и класните ръков. на 5-7 клас

 

3

Екскурзия-

5-7клас.

08-13.06.

2018г.

всички класни ръководители 7клас;

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).

юни  2018г.

В. Иванова, класн. р-ли на 2-4 клас

 

 

 

 

 Иванка Митева

 Директор на ОУ „Христо Ботев“

        

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 • Свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и отпадналите ученици.
 • Ангажиране свободното време на учениците в извънкласни дейности.
 • Развитие на творческите заложби на учениците.
 • Създаване на безопасна и творческа среда.
 • Свеждане до минимум проявите на насилие.
 • Добро представяне на учениците на националните изпити в края на учебната година.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

 

            Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.2.10Организация на свободното време на учениците.

1.2.11 Работа на постоянната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 1. Организационни дейности в началото на учебната година.
 2. 3. Текущи задачи през учебната година.
 3. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище.

 

 1. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 

 1. 6. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  УВП

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 1. Тържествено откриване на учебната година.
 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.
 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.
 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2017/2018 учебна година..
 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.
 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
 7. Провеждане на родителска среща (в първи клас) за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата учебна година.
 8. Запознаване на учениците с измененията в ЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.
 9. Контролна дейност.
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /;
  • Контрол на дежурството на учителите, графиците за провеждане на индивидуалното обучение, избираемите учебни часове, консултациите и работа с училищната документация;
  • Спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

ОКТОМВРИ

 

 1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.
 2. Разговор за толерантността към различните деца в училището – отг . класните ръководители.
 3. 3. Тематичен съвет- ,,Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза.” – отг. Лидия Тенева

      4.Организационен съвет

      4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

      4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

      4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

      4.4. Планове на МО

      4.5. Наказания на ученици

 1. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.
 2. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита
 3. Спортен празник.
 4. Световен ден за защита на животните – мултимедийни презентации и други изяви.

9.Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце “.

 1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). Изработване на табло и изнасяне на рецитал.
 2. Контролна дейност.
 • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК;
 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас;
 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.
 2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.
 3. Проверка на училищната документация, свързана с УП

3.1.Годишни разпределения

      3.2.Планове на класните ръководители

      3.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

 1. Тематичен съвет- „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” -  Я. Пасева
 2. Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.
 3. Математически маратон.
 4. Участие в математическо състезание „Математика без граници” (2-7 клас).
 5. Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.
 6. Контролна дейност.
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници;
 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Педагогически съвет
  • Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение
  • Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.
  • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
 1. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .
 2. 3. Световен ден за борба срешу СПИН (01.12.2017 г.) – изработване на табло и др. подходящи материали.
 3. Празник на английските букви - ІІ клас
 4. Християнство и религия – ЧК.
 5. 6. Украса на училището и класните стаи с коледни играчки и с други предмети и табла с коледна тематика.
 6. Празник на цифрите – І клас.
 7. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
 8. Участие в коледния благотворителен базар.
 9. Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.
 10. Контролна дейност.
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/;
 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ЯНУАРИ

 

 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:
 2. Спортни изяви, посветени на световния ден на снега.
 3. Християнство и религия- ЧК І - V клас.
 4. Изложба на тема „Красотата на зимата”.
 5. Състезание по математика 3-6 клас.
 6. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (зимен кръг).
 7. Контролна дейност.
  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /;
  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика;
  • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Педагогически съвет:

1.1Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Информация от  комисията по БДП за ефективността на обучението по БДП.

1.5. Предложения за наказания на ученици.

1.6. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 1. Тематичен съвет- „Интерактивното обучение на децата”– Н. Стефанова

      3..Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок.

 1. 4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.
 2. Международен ден за безопасен интернет (09.02.2017 г.) – табло и други материали.
 3. Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.
 4. Изложба посветена на Свети Валентин.
 5. Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.
 6. Провеждане на състезания, викторини и др. по БДП, по класове.
 7. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.
 8. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.
 9. Контролна дейност.
 • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок;
 • Проверка на часовете по история и цивилизация, и география и икономика в V,VІ и VІІ клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАРТ

 

 1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината( Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ).
 2. Посрещане на баба Марта – литературна програма.
 3. Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.
 4. 8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).
 5. Седмица на гората- изяви по класове.
 6. 21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали
 7. Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.
 8. Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба).
 9. 22 Март - Ден на водата под надслов: „Водата –извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

      10.Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите, относно  професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

 1. Математически маратон.
 2. Празник на буквите - І клас.
 3. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

      14.Контролна дейност.

 • Проверка за редовното провеждане на консултациите, ЗИП и часа за работа с учебната документация;
 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас;
 • Проверка на часовете в ПИГ 1-4 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

АПРИЛ

 

 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред.
 2. Агресията сред учениците в училище- тема за ЧК.
 3. 1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло).

4.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

5.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– В. Иванова

 1. 12 Април – Световен ден на авиацията и космонафтиката - табло и др. материали.
 2. Спортен празник.
 3. 22 Април -Ден на Земята.  Мероприятия на тема:  „ Да опазим Земята”.
 4. Състезание - народна топка / футбол.
 5. Световен ден на книгата и авторското право (23.04.2018 г.): Литературна вечер- „В света на книгата!”.
 6. Провеждане на екскурзия.
 7. „Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.
 8. Организиране на изложба по случай Великден (15,16 и 17 април-Великденски празници).
 9. Провеждане на училищно състезание с велосипеди.
 10. Контролна дейност
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /;
 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /;
 • Проверка на часовете в ПИГ 5-7 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАЙ

 

 1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Родителска среща.
 3. 9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност , изработване на табла.
 4. Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.
 5. Екскурзия - начален етап.
 6. Запознаване на учениците от VІІ клас по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности -ЧК
 7. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.
 8. Спортни състезания.
 9. Конкурс за написване на есе на тема: „Какво е за мен училището?.”
 10. Контролна дейност.
 • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас;
 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

      ЮНИ

     

 1. Педагогически съвет.
  • 1.Отчет на резултатите от УВР.
  • 2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 3.Отчет на извънкласната дейност.
  • 4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.
  • 5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.

 

 1. Провеждане на класни – годишни тържества – 1-4 клас. Честване деня на детето – 1 юни.
 2. Организиране и провеждане на спортно-състезателни игри по случай патронния празник на училището.
 3. Екскурзия- 5-7 клас.
 4. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).
 5. Лятна работа с изоставащи ученици от 1-4 клас- отг. класните ръководители
 6. Закриване на учебната година.
 7. Контролна дейност
 • Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и бележници;
 • Провеждане на ПС за приключване на учебната година.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 1. Дейности по:
  • Варианта за организиране на УВР;
  • Разпределяне на учебните часове за ЗП и ИУЧ (ЗИП);
  • Определяне на класните ръководители.

Срок: до 09.09.2017г.

Отг.: директор, уч. по ИТ

 1. Изработване на седмично разписание, график за дежурствата на учителите и часови график на учебните часове.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: Л.Тенева и С.Апостолова

 1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните програми за ИУЧ и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: учителите

 

 1. Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

Срок: до 19.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на:
 • Правилник за дейността на училището;
 • Годишен план на училището;
 • Правилник за осигуряване на БУВОТ;
 • Училищни учебни планове;
 • Списък-Образец № 1;
 • План за контролната дейност на директора;
 • План за квалификационната дейност.

Срок: до 11.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: до 14.09.2017г.

Отг.: Сн. Бобачева, учител в начален етап

 

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите.

Срок: до 09.09.2017г.

            Отг.: директорът  

 1. Откриване на новата учебна година.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: вс. учители, директорът

 

 1. В началото на учебната 2017/2018 година класните ръководители и преподавателите да разговарят с родителите и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръков. и преподавателите

 

 1. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат учениците, като отговорници за дейности към които проявяват интерес. Класните ръководители да запознаят родителите с Годишния план на училището и да ги привлекат за участие в съвместна работа.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

В. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

       1.По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езикова култура на учениците като постигнатото се отчита чрез тестови проверки и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се възобнови, чрез информационни табла и др., популяризирането на постиженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Формиране на ценни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, за споделяне на отговорности и решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време и здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение; за промени в отношенията към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, толерантност, търпимост и уважение.

Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли, преподавателите

 

 1. Представяне на директора на училището на уч. документация – дневници, ученически книжки.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Преглед на състоянието на учебната и училищна документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, книга за подлежащите на задължително обучение.

Срок: 15-30.09.2017г.

Отг.: кл. р-ли, учителите, директор

 

 1. Попълване на формуляр – заявка за необходимите учебници за І – ви клас на учебната 2018/2019 год.

Срок: м. май 2018 г.

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане на тестове за:
  • входно ниво – 07.10.2017 г. Отг.: всички учители
  • изходно ниво

- за І клас  - Срок: 25-26 май 2018г.          Отг.: уч. в І клас 

- за ІІ – ІV клас - Срок: 26-29 май 2018г.  Отг.: уч. в  ІІ – ІV клас 

- за V-VІІ клас - Срок: 05-09.06. 2018г     Отг.: учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:
 • Първа - Срок: 12.09.2017г.                           Отг.: кл. ръководител 1 клас
 • Втора - Срок: 03-07.10. 2017г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Трета - Срок: 13-17.02. 2018г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Четвърта Срок: 24-28.04. 2018г. Отг.: кл. ръководител 7 клас
 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 

 

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
 • изготвяне график за провеждане на класните работи за първия учебен срок:

Срок: по 30.09.2017г.

Отг.: съответните учители

 • провеждане на класните работи за първия учебен срок;

Срок:  14.12.2017-16.01.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • изготвяне на график за провеждане на класните работи за втория учебен срок;

Срок: до 20.02.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • провеждане на класните работи за втория учебен срок.

Срок: 02.05-17.05.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 1. Анализ на състоянието на учебната и училищна документация.

Срок: 31.03.2018г.

Отг.: директорът

 

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за края на учебната 2017/2018 година.

Срок: м. януари

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци за необходимите учебници по класове за новата учебна година.

Срок: м. март 2018г.

Отг.: всички учители

 1. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок: м. май 2018г. /график на МОН/

Отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2018г. /по график/

Отг.: лицата, опред. в съотв. заповеди

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 20.06.2018г.

Отг.: директорът

 1. Определяне на часовете по учебни предмети за ИУЧ или ЗИП,  на основание подадени от учениците заявления.

Срок: 08.09.2018г.

Отг.: директорът

 

 1. Приемане и записване на ученици.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: м.май

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и Списък-Образец № 1.

Срок: м. юни 2018г.

Отг.: директорът

 

Г. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.
 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.
 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.
 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).
 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.
 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.
 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

 

Д. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

 

- годишни разпределения                                      срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители                   срок Х, І

- главна книга                                                         срок: ІХ, VІ

- дневници                                                               срок: ежемесечно

- бележници                                                            срок: ежемесечно

            1.2.      Проверка на системата за дежурство                    срок: ежемесечно

1.3.      Спазване на Правилника за вътрешния ред        срок: ІХ, ІІІ       

                 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1.      Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ИУЧ, класни работи.                      срок: ІХ, ІІІ

2.2.      Контролни работи за входно ниво                                   срок: м. октомври

2.3.      Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас               срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     от ІV и VІІ клас                                                     срок: V

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети                                                  срок: V

2.6.      Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: Х, ІІІ

- УВР  в начален курс                                                                               срок:  Х ,  ІV

                - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

                  - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

                      срок: ХІІ, ІV

                        - проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

                                                                                  срок: ХІІ, ІV

- проверка дейностите в ПИГ – срок: ІІІ, ІV

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1.      Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове                                               срок: постоянен

 • Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

 • Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

            3.4.      Опазване и обогатяване на МТБ                           срок: постоянен

            3.5.      Административна и стопанска дейност               срок: постоянен

                3.6.        Действия в екстремни ситуации                           срок: Х

Е. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

 1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване  на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2017/2018година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

            1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Христо Ботев“.

            1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ИУЧ (ЗИП) - Образец 1.

1.3.3.Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, приемане Правилника за дейността на училището.

            1.3.4. Класните ръководители.

            1.3.5. Седмичното разписание.

            1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

            1.3.7. Работно и учебно време.

            1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

            1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Приемане на:

            1.5.1.Стратегия за развитие на училището;

            1.5.2.Правилник за дейността на училището.

            1.5.3.Училищния учебен план.

            1.5.4.Формите на обучение.

            1.5.5.Годишния план за дейността на училището.

            1.5.6.Индивидуалните планове на обучение.

            1.5.7.Мерки за повишаване качеството на обучение.

            1.5.8.Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.

1.6. Готовност за откриване на учебната година:

            1.6.1. Документация.

            1.6.2. Учебници.

            1.6.3. Горива.

            1.6.4. Ремонт на училището.

1.7. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

 

 1. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците.

2.2.Отчитане на резултатите от входните нива.

2.3.Освобождаване на ученици от ФВС.

2.4.Планове на МО.

2.5.Награди и наказания на ученици.

 

 1. Тематични съвети

4.1. ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”  – отг. Л.Тенева – м. октомври

4.2. „  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” - отг. Я. Пасева - м. ноември

4.3. „Интерактивното обучение на децата”–  Н. Стефанова  – м. февруари

4.4. „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”–

В. Иванова - м. април

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 

 1. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.

 

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс)  през учебната 2017/2018 година.

7.2.  Отчет за работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за извънкласната дейност.

 

 

 

 

 

    Ж. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на постоянни училищни комисии:
 • Комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск
 • Комисия за за работа с трудно успяващи ученици, застрашени от отпадане
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Комисия по охрана на труда и защита при БАК
 • Комисия за квалификационна дейност
 • Комисия за създаване и поддържане на училищен сайт.

2.Приемане на:

 • Стратегия за развитие на училището;
 • Правилник за дейността на училището.
 • Училищния учебен план.
 • Формите на обучение.
 • Годишния план за дейността на училището.
 • Индивидуалните планове на обучение.
 • Мерки за повишаване качеството на обучение.
 • Приема програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на училищните учебни планове.

3.Организация по откриването на новата учебна 2017/2018 година.

 

            м. ОКТОМВРИ

 1. Избор на протоколчик.

2.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

3.Приемане на плановете на постоянните комисии.

4.Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

5.Тематичен съвет- ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”-  отг. Тенева

 

           м. НОЕМВРИ

1.Тематичен съвет - ,,  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование”- отг. Я. Пасева

 

           м. ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4.Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

 

           м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.
 2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.
 3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.
 4. Предложения за наказания на ученици.
 5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.
 6. Тематичен съвет - „Интерактивно обучение на учениците”– отг. Н. Стефанова

 

           

              м. АПРИЛ

1.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– отг. В. Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

 

              м.  МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.

      

              м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.
  • 1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 2.Отчет на извънкласната дейност.
  • 3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

      1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

 1. Отчет на дейността на училищните комисии.
 2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 3. Определяне на учениците за допълнителна работа.

З. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 

1.Създаване и поддържане на база данни на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда.

2.Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент.

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други

4.Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището.

 

Й. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия.

 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя.

2.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер.

3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище.

4.Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведение.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

месец

Вид дейност

срок

отговорник

забележка

септември

1

 

Тържествено откриване на учебната година.

15.09.2017г.

Сн. Бобачева и уч. по музика

 

2

 

 

Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 септември.

21.09.2017г.

уч. по музика,  Н.Стефанова,

22.09.2017 г.

3

Мероприятия по озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището.

26-30.09.

2017г.

класните ръководители

 

октомври

1

 

 

 

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.10.2017г.

класните ръководители и предс.на комисията по Бедствия и аварии

 

2

Световен ден за защита на животните  – мултимедийни презентации и други изяви.

03-05. 10. 2017.

 С. Колева, Сн. Бобачева  и класните ръководители

04.10.2017 г.

3

 

Спортен празник.

14.10.2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

4

 

 

 

 

Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце“.

17-21.10. 2017г.

уч. по ИИ, Биология, литература и класните ръководители

Посветени на националния ден на благотворител-ността 19.10. 2017 г.

5

Ден на народните будители –1 ноември. Изработване на табло и изнасяне на рецитал.

31.10.

2017 г.

Оформяне на кът- Л. Тенева, уч. по музика 5-7клас; табло -Д.Шаламанова,П. Георгиева

 

ноември

1

 

 

Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.

04.11. 2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

2

Математически маратон.

08 - 11.11. 2017г.

Ани Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

3

 

 

 

 

Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.

21-25. 11. 2017г.

уч. по ИИ, класните ръководители

 

 

 

4

Участие в математическо състезание ‘Математика без граници (2-7 клас).

м.11. 2017г

Я. Пасева, В. Иванова, кл. ръков. на 2-4 клас

 

декември

1

 

 

Световен ден за борба срешу СПИН – изработване на табло и др. подходящи нагледни материали

 

1.12. 2017г.

 

С. Колева,  кл. ръководители 5-7клас

01.12.2017г.

2

 

 

Празник на английските букви - ІІ клас

 

05-09. 12. 2017г.

 

уч. по английски език

 

 

3

 

Празник на цифрите – І клас.

12-16.12 2017г.

кл. р-л на 1 клас

 

4

 

Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

19-23.12. 2017г.

А.Петкова,Сн.Бобачева, учителите по музика Л.Тенева,класните ръководители

 

5

 

 Украса на училището и класните стаи с коледни играчки  и с др. предмети и табла с коледна тематика.

до 20.12.2017г.

уч. по ИИ, ДБТ, класните р-ли и възпитателите

 

6

 

 

 

 

 Участие в коледния благотвореителен базар.

19-23.12. 2017г.

Уч. По ИИ, ДБТ,класните р-ли  и възпитатателите

 

7

Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.

22-23.12.

2017г.

А. Петкова, Сн. Бобачева, Л.Тенева, уч. по музика в 5-7 клас и всички кл.р-ли

 

януари

1

 

 

Спортни изяви посветени на световния ден на снега.

16.01.2018г.

Учит. по ФВС и възпитателите

16.01.2018 г.

2

 

 

Изложба на тема „Красотата на зимата”

16-20.01.

2018г.

класните р-ли

на 2-4 клас

 

3

Състезание по математика 3-6 клас

23-27.01.

2018г.

В. Иванова, кл. р-ли в начален курс

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика   без граници”

януари 2018г.

Я. Пасева, В. Иванова, кл. р-ли на 2-4 клас

 

февруари

1

 

Международен ден за безопасен интернет – табло и други материали

09.02.2018г.

Сн. Бобачева,   С. Колева,

09.02.2018 г.

2

 

 

Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.

09-10.02.

2018г.

уч. по ИТ, ИИ и кл. р-ли на 5-7 клас

 

3

 

Изложба, посветена на Свети Валентин

09-13.02. 2018г.

П. Георгиева, А. Петкова и уч. по ИИ

 

4

 

Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.

17.02.2018г

П. Георгиева  кл. р-ли

 

5

Провеждане на състезания,викторини и др. по БДП по класове.

20-24.02. 2018г.

 класните ръководители

 

6

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.02.2018г.

класните ръководители

 

7

Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

28.02.2018г.

уч. по ИИ, класн. ръков., възп. в ПИГ

 

 

март

1

 

Посрещане на баба Марта – литературна програма.

01.03. 2018г.

К. Петкова,

Я. Пасева

 

2

 

 

Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.

02.03.2018г.

П. Георгиева,

 В. Иванова

 

3

 

 

 

 

8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).

07-08.3. 2018г.

 Я. Пасева, класните ръководители на 1-4 клас

 

4

 

 

 Изложба на тема „Да спасим гората”.

20-21.03.

2018г.

уч. по ИИ, класните р-ли и възпитателите

 

5

 

21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали

21.03.2018г.

С. Колева, уч. по ИИ 5-7 клас  и кл. р-ли

21.03.2018 г.

6

Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.

20-22.03. 2018г.

уч. по ИТ, ИИ и класните

р-ли 5-7клас

 

7

 

 

Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба) – изяви по класове.

22.03.

2018г.

кл. р-ли 2-4 клас; изложба -възпитатели в ПИГ

 

8

 

 

 

 

 

22 Март - Ден на водата  под надслов „ Водата- извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

20-22.08. 2017г.

уч. по ИИ и класн. р-ли

22.03.2017 г.

9

 

 

Маратон по математика.

27-30.03.

2018г.

А.Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

100

Празник на буквите - І клас

31.03.2017г.

кл. р-л в 1 клас

 

11

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

март 2018г.

А. Петкова, В. Иванова и класн. р-ли на 2-4 клас

 

април

1

 

1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло)

03.03. 2018г.

 Учителите по ИИ, Я. Пасева  и класните р-ли

 

2

12 Април – Световен ден на авиацията и космон.- табло и др. материали

07.04.2018г.

Л. Тенева  и класните р-ли

12.04.2018г.

3

Провеждане на училищно състезание с велосипеди.

07.04. 2018г.

уч. по ФВС, комисията по БДП, кл. ръководители

 

4

 

Организиране на изложба по случай Великден.

до 07.04.

2018г.

всички класни р-ли и възпит. в ПИГ

 

5

 

22 Април -Ден на Земята

Мероприятия на тема:

„ Да опазим Земята”.

19-21.04. 2018г.

уч. по ИИ, кл. ръководители

22.04.2018г.

6

 

Спортен празник.

21.04.2018г.

уч. по ФВС, кл. ръковод.

 

7

 

 

 

„Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.

20-21.04. 2018г.

възпитателите (2-4 клас),

 

8

 

 

 

Световен ден на книгата и авторското право: Литературна вечер- „В света на книгата!”.

24.04.2018г.

Л. Тенева и учителите в ПИГ

23.04.2018 г.

9

 

Провеждане на екскурзия.

25-27.04. 2017г.

класните ръководители, 7 клас

 

10

Състезание -  народна топка / футбол.

28.04. 2018г.

уч. по ФВС, кл. ръководители

 

май

1

 

 

 

 

 

 

9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност, изработване на табла.

09.05. 2018г.

Л.Тенева,

Н. Стефанова  и всички класни ръководители

09.05.2018 г.

2

 

Спортни състезания.

10-12.05.

2018г.

учит. по ФВС, кл. р-ли

 

3

 

 

Конкурс за написване есе на тема: „Какво е за мен  училището?.”

15-23.05.

2018г.

Л. Тенева, възпит. в ПИГ

 

4

 

 

Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.

23.05.2017г.

уч. по музика, кл. р-ли 5-7 клас

 

5

Екскурзия - начален курс.

29-31.05. 2018г.

класните ръководители

 

6

 

 

Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата - 1 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. р-л 1 клас

 

7

Провеждане на класни – годишни тържества – 2-4 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. ръков. на 2, 3 и 4 клас

 

юни

1

 

Честване на деня на детето – 1 юни.

01.06.2018г.

 Директора

и учителя по музика

 

2

 

 

 

Организиране и провеждане на спортно- състезателни игри по случай патронния празник на училището.

02.06.2018г.

уч. по ФВС и класните ръков. на 5-7 клас

 

3

Екскурзия-

5-7клас.

08-13.06.

2018г.

всички класни ръководители 7клас;

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).

юни  2018г.

В. Иванова, класн. р-ли на 2-4 клас

 

 

 

 

 Иванка Митева

 Директор на ОУ „Христо Ботев“

        

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 • Свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и отпадналите ученици.
 • Ангажиране свободното време на учениците в извънкласни дейности.
 • Развитие на творческите заложби на учениците.
 • Създаване на безопасна и творческа среда.
 • Свеждане до минимум проявите на насилие.
 • Добро представяне на учениците на националните изпити в края на учебната година.

РАЗДЕЛ ІІІ

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.

 

            Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.

 

 1. Училище и социална среда:

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост.

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците (гражданско образование).

1.2.1. Здравно образование и възпитание.

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.).

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН.

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии.

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие.

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията.

1.2.7.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност.

1.2.8. Безопасност на движението.

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

1.2.10Организация на свободното време на учениците.

1.2.11 Работа на постоянната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 1. Организационни дейности в началото на учебната година.
 2. 3. Текущи задачи през учебната година.
 3. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище.

 

 1. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност.

 

 1. 6. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск.

 

 1. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  УВП

 

 СЕПТЕМВРИ

 

 1. Тържествено откриване на учебната година.
 2. Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд.
 3. Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет на общо събрание на членовете на класните УС.
 4. Организационен Педагогически съвет за началото на 2017/2018 учебна година..
 5. Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември.
 6. Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
 7. Провеждане на родителска среща (в първи клас) за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата учебна година.
 8. Запознаване на учениците с измененията в ЗНП и правилника за вътрешния ред в училище.
 9. Контролна дейност.
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /годишни разпределения, дневници, бележници, лични карти /;
  • Контрол на дежурството на учителите, графиците за провеждане на индивидуалното обучение, избираемите учебни часове, консултациите и работа с училищната документация;
  • Спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

ОКТОМВРИ

 

 1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и уменията на учениците.
 2. Разговор за толерантността към различните деца в училището – отг . класните ръководители.
 3. 3. Тематичен съвет- ,,Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза.” – отг. Лидия Тенева

      4.Организационен съвет

      4.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците

      4.2. Отчитане на резултатите от входните нива

      4.3. Освобождаване на ученици от ФВС

      4.4. Планове на МО

      4.5. Наказания на ученици

 1. “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК.
 2. Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита
 3. Спортен празник.
 4. Световен ден за защита на животните – мултимедийни презентации и други изяви.

9.Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце “.

 1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). Изработване на табло и изнасяне на рецитал.
 2. Контролна дейност.
 • Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните часове в ЧК;
 • Проверка на основните учебни предмети / ЗП / във ІІ-ІV клас;
 • Отчитане на резултатите от входното ниво на ПС;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

НОЕМВРИ

 

 1. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива и приемане на стратегия за преодоляване на пропуските.
 2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред учениците – дискусия в ЧК.
 3. Проверка на училищната документация, свързана с УП

3.1.Годишни разпределения

      3.2.Планове на класните ръководители

      3.3.Спазване правилника за вътрешния ред.

 1. Тематичен съвет- „Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” -  Я. Пасева
 2. Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.
 3. Математически маратон.
 4. Участие в математическо състезание „Математика без граници” (2-7 клас).
 5. Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.
 6. Контролна дейност.
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници;
 • Проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас.

 

ДЕКЕМВРИ

 

 1. Педагогически съвет
  • Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение
  • Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния ред в училище.
  • Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
 1. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и първи клас чрез взаимни посещения и празнични програми .
 2. 3. Световен ден за борба срешу СПИН (01.12.2017 г.) – изработване на табло и др. подходящи материали.
 3. Празник на английските букви - ІІ клас
 4. Християнство и религия – ЧК.
 5. 6. Украса на училището и класните стаи с коледни играчки и с други предмети и табла с коледна тематика.
 6. Празник на цифрите – І клас.
 7. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.
 8. Участие в коледния благотворителен базар.
 9. Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.
 10. Контролна дейност.
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС -/V,VІ и VІІ клас/;
 • Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ЯНУАРИ

 

 1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас:
 2. Спортни изяви, посветени на световния ден на снега.
 3. Християнство и религия- ЧК І - V клас.
 4. Изложба на тема „Красотата на зимата”.
 5. Състезание по математика 3-6 клас.
 6. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (зимен кръг).
 7. Контролна дейност.
  • Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /;
  • Проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика;
  • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

ФЕВРУАРИ

 

 1. Педагогически съвет:

1.1Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.

1.4. Информация от  комисията по БДП за ефективността на обучението по БДП.

1.5. Предложения за наказания на ученици.

1.6. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 1. Тематичен съвет- „Интерактивното обучение на децата”– Н. Стефанова

      3..Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок.

 1. 4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината.
 2. Международен ден за безопасен интернет (09.02.2017 г.) – табло и други материали.
 3. Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.
 4. Изложба посветена на Свети Валентин.
 5. Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.
 6. Провеждане на състезания, викторини и др. по БДП, по класове.
 7. Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.
 8. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита.
 9. Контролна дейност.
 • Проверка на годишните разпределения за ІІ учебен срок;
 • Проверка на часовете по история и цивилизация, и география и икономика в V,VІ и VІІ клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАРТ

 

 1. 3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината( Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ).
 2. Посрещане на баба Марта – литературна програма.
 3. Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.
 4. 8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).
 5. Седмица на гората- изяви по класове.
 6. 21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали
 7. Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.
 8. Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба).
 9. 22 Март - Ден на водата под надслов: „Водата –извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

      10.Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите, относно  професионалното ориентиране и социалното развитие на личността в ЧК.

 1. Математически маратон.
 2. Празник на буквите - І клас.
 3. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

      14.Контролна дейност.

 • Проверка за редовното провеждане на консултациите, ЗИП и часа за работа с учебната документация;
 • Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас;
 • Проверка на часовете в ПИГ 1-4 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

АПРИЛ

 

 1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред.
 2. Агресията сред учениците в училище- тема за ЧК.
 3. 1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло).

4.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

5.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– В. Иванова

 1. 12 Април – Световен ден на авиацията и космонафтиката - табло и др. материали.
 2. Спортен празник.
 3. 22 Април -Ден на Земята.  Мероприятия на тема:  „ Да опазим Земята”.
 4. Състезание - народна топка / футбол.
 5. Световен ден на книгата и авторското право (23.04.2018 г.): Литературна вечер- „В света на книгата!”.
 6. Провеждане на екскурзия.
 7. „Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.
 8. Организиране на изложба по случай Великден (15,16 и 17 април-Великденски празници).
 9. Провеждане на училищно състезание с велосипеди.
 10. Контролна дейност
 • Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ДБТ и ФВС - / начален курс /;
 • Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /;
 • Проверка на часовете в ПИГ 5-7 клас;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

МАЙ

 

 1. ПС – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.
 2. Родителска среща.
 3. 9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност , изработване на табла.
 4. Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.
 5. Екскурзия - начален етап.
 6. Запознаване на учениците от VІІ клас по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за обучение в подходящи за тях училища и специалности -ЧК
 7. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци от учители от среден курс.
 8. Спортни състезания.
 9. Конкурс за написване на есе на тема: „Какво е за мен училището?.”
 10. Контролна дейност.
 • Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас;
 • Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети;
 • Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници.

 

      ЮНИ

     

 1. Педагогически съвет.
  • 1.Отчет на резултатите от УВР.
  • 2.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 3.Отчет на извънкласната дейност.
  • 4.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.
  • 5.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия.

 

 1. Провеждане на класни – годишни тържества – 1-4 клас. Честване деня на детето – 1 юни.
 2. Организиране и провеждане на спортно-състезателни игри по случай патронния празник на училището.
 3. Екскурзия- 5-7 клас.
 4. Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).
 5. Лятна работа с изоставащи ученици от 1-4 клас- отг. класните ръководители
 6. Закриване на учебната година.
 7. Контролна дейност
 • Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и бележници;
 • Провеждане на ПС за приключване на учебната година.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 1. Дейности по:
  • Варианта за организиране на УВР;
  • Разпределяне на учебните часове за ЗП и ИУЧ (ЗИП);
  • Определяне на класните ръководители.

Срок: до 09.09.2017г.

Отг.: директор, уч. по ИТ

 1. Изработване на седмично разписание, график за дежурствата на учителите и часови график на учебните часове.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: Л.Тенева и С.Апостолова

 1. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните програми за ИУЧ и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: учителите

 

 1. Изготвяне на планове за работа с класа и представянето им за утвърждаване.

Срок: до 29.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС.

Срок: до 19.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на:
 • Правилник за дейността на училището;
 • Годишен план на училището;
 • Правилник за осигуряване на БУВОТ;
 • Училищни учебни планове;
 • Списък-Образец № 1;
 • План за контролната дейност на директора;
 • План за квалификационната дейност.

Срок: до 11.09.2017г.

Отг.: директорът

 

 1. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: до 14.09.2017г.

Отг.: Сн. Бобачева, учител в начален етап

 

 1. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите.

Срок: до 09.09.2017г.

            Отг.: директорът  

 1. Откриване на новата учебна година.

Срок: до 15.09.2017г.

Отг.: вс. учители, директорът

 

 1. В началото на учебната 2017/2018 година класните ръководители и преподавателите да разговарят с родителите и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен контрол и обратна връзка.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръков. и преподавателите

 

 1. При разработването на плана за часа на класа, класните ръководители да включат учениците, като отговорници за дейности към които проявяват интерес. Класните ръководители да запознаят родителите с Годишния план на училището и да ги привлекат за участие в съвместна работа.

Срок: до 30.09.2017г.

Отг.: кл. ръководители

 

В. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

       1.По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и езикова култура на учениците като постигнатото се отчита чрез тестови проверки и др.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 

 1. Да се възобнови, чрез информационни табла и др., популяризирането на постиженията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

 1. Формиране на ценни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, за споделяне на отговорности и решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време и здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна ориентация за гражданско поведение; за промени в отношенията към себе си: самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, толерантност, търпимост и уважение.

Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли, преподавателите

 

 1. Представяне на директора на училището на уч. документация – дневници, ученически книжки.

Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

 

 1. Преглед на състоянието на учебната и училищна документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, книга за подлежащите на задължително обучение.

Срок: 15-30.09.2017г.

Отг.: кл. р-ли, учителите, директор

 

 1. Попълване на формуляр – заявка за необходимите учебници за І – ви клас на учебната 2018/2019 год.

Срок: м. май 2018 г.

Отг.: нач. учители

 1. Провеждане на тестове за:
  • входно ниво – 07.10.2017 г. Отг.: всички учители
  • изходно ниво

- за І клас  - Срок: 25-26 май 2018г.          Отг.: уч. в І клас 

- за ІІ – ІV клас - Срок: 26-29 май 2018г.  Отг.: уч. в  ІІ – ІV клас 

- за V-VІІ клас - Срок: 05-09.06. 2018г     Отг.: учителите

 

 1. Провеждане на родителски срещи:
 • Първа - Срок: 12.09.2017г.                           Отг.: кл. ръководител 1 клас
 • Втора - Срок: 03-07.10. 2017г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Трета - Срок: 13-17.02. 2018г.                     Отг.: кл. ръководители
 • Четвърта Срок: 24-28.04. 2018г. Отг.: кл. ръководител 7 клас
 1. Провеждане на педагогически съвети.

Срок: по график

Отг.: директорът

 

 

 1. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
 • изготвяне график за провеждане на класните работи за първия учебен срок:

Срок: по 30.09.2017г.

Отг.: съответните учители

 • провеждане на класните работи за първия учебен срок;

Срок:  14.12.2017-16.01.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • изготвяне на график за провеждане на класните работи за втория учебен срок;

Срок: до 20.02.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 • провеждане на класните работи за втория учебен срок.

Срок: 02.05-17.05.2018г.

Отг.: съответните учители

 

 1. Анализ на състоянието на учебната и училищна документация.

Срок: 31.03.2018г.

Отг.: директорът

 

 

 1. Изготвяне на заявка за ЗУД за края на учебната 2017/2018 година.

Срок: м. януари

Отг.: директорът

 

 1. Изготвяне на списъци за необходимите учебници по класове за новата учебна година.

Срок: м. март 2018г.

Отг.: всички учители

 1. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок: м. май 2018г. /график на МОН/

Отг.: директорът, учителите

 1. Провеждане на поправителни изпити.

Срок: м. юни 2018г. /по график/

Отг.: лицата, опред. в съотв. заповеди

 

 1. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.

Срок: 20.06.2018г.

Отг.: директорът

 1. Определяне на часовете по учебни предмети за ИУЧ или ЗИП,  на основание подадени от учениците заявления.

Срок: 08.09.2018г.

Отг.: директорът

 

 1. Приемане и записване на ученици.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

 

 1. Подаване на молби за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: м.май

Отг.: съответните учители

 

 1. Изготвяне на проекти на училищен учебен план и Списък-Образец № 1.

Срок: м. юни 2018г.

Отг.: директорът

 

Г. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация.
 2. Осъществяване на приемственост между ЦДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични програми.
 3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището.
 4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас).
 5. Поддържане дейността на МО в съответствие със съвременните тенденции в обучението.
 6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците.
 7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани на училищно, регионално и национално ниво.

 

Д. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ:

 

 1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:
  • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес:

 

- годишни разпределения                                      срок: ІХ, ІІ

- планове на класните ръководители                   срок Х, І

- главна книга                                                         срок: ІХ, VІ

- дневници                                                               срок: ежемесечно

- бележници                                                            срок: ежемесечно

            1.2.      Проверка на системата за дежурство                    срок: ежемесечно

1.3.      Спазване на Правилника за вътрешния ред        срок: ІХ, ІІІ       

                 

 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

2.1.      Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ИУЧ, класни работи.                      срок: ІХ, ІІІ

2.2.      Контролни работи за входно ниво                                   срок: м. октомври

2.3.      Резултати от УВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас               срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     от ІV и VІІ клас                                                     срок: V

2.5. Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по основните учебни предмети                                                  срок: V

2.6.      Тематични проверки:

- проверка за провеждането на часовете по БДП     срок: Х, ІІІ

- УВР  в начален курс                                                                               срок:  Х ,  ІV

                - проверка на часовете по химия, биология, ЧП и физика – срок: І

                  - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика

                      срок: ХІІ, ІV

                        - проверка провеждане дейностите в д.ч. по ФВС

                                                                                  срок: ХІІ, ІV

- проверка дейностите в ПИГ – срок: ІІІ, ІV

 1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ

3.1.      Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни актове                                               срок: постоянен

 • Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание

срок: постоянен

 • Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение

срок: Х

            3.4.      Опазване и обогатяване на МТБ                           срок: постоянен

            3.5.      Административна и стопанска дейност               срок: постоянен

                3.6.        Действия в екстремни ситуации                           срок: Х

Е. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ:

 1. Организационен съвет:

1.1. Утвърждаване  на временни и постоянни комисии за планиране, дейност и отчет през учебната 2017/2018година.

1.2. Отчитане на резултатите от септемврийската поправителна сесия.

1.3. Утвърждаване на:

            1.3.1. Годишен комплексен план на ОУ “Христо Ботев“.

            1.3.2. Разпределение на учебните часове по ЗП, ИУЧ (ЗИП) - Образец 1.

1.3.3.Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, приемане Правилника за дейността на училището.

            1.3.4. Класните ръководители.

            1.3.5. Седмичното разписание.

            1.3.6. Изменения и допълнения към Правилника за вътрешния ред.

            1.3.7. Работно и учебно време.

            1.3.8. График за провеждане и отчитане на входното ниво на учениците.

            1.3.9. Учебните планове за учебната година.

1.4. Запознаване на учителите с новоизлезли разпоредби на МОН, както и с изискванията на общинската администрация.

1.5. Приемане на:

            1.5.1.Стратегия за развитие на училището;

            1.5.2.Правилник за дейността на училището.

            1.5.3.Училищния учебен план.

            1.5.4.Формите на обучение.

            1.5.5.Годишния план за дейността на училището.

            1.5.6.Индивидуалните планове на обучение.

            1.5.7.Мерки за повишаване качеството на обучение.

            1.5.8.Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.

1.6. Готовност за откриване на учебната година:

            1.6.1. Документация.

            1.6.2. Учебници.

            1.6.3. Горива.

            1.6.4. Ремонт на училището.

1.7. Избор на протоколчик на заседанията на съвета.

 

 1. Организационен съвет:

2.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците.

2.2.Отчитане на резултатите от входните нива.

2.3.Освобождаване на ученици от ФВС.

2.4.Планове на МО.

2.5.Награди и наказания на ученици.

 

 1. Тематични съвети

4.1. ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”  – отг. Л.Тенева – м. октомври

4.2. „  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование” - отг. Я. Пасева - м. ноември

4.3. „Интерактивното обучение на децата”–  Н. Стефанова  – м. февруари

4.4. „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”–

В. Иванова - м. април

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет: Отчитане на резултатите от І-ви учебен срок:

5.1. Анализ на резултатите от УВР през І-ви учебен срок.

5.2. Доклад на учителите за изпълнение на календарните им планове.

5.3. Предложения за награди и наказания на учениците.

5.4. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.

 

 1. Организационен съвет:

6.1. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата учебна година.

6.2. Създаване на организация за приключване на учебната година - графици за поправителни изпити и дежурства през лятото.

 

 

 1. Аналитично - оценъчен съвет:

7.1. Отчитане на резултатите от УВР (начален и среден курс)  през учебната 2017/2018 година.

7.2.  Отчет за работата на временните и постоянните комисии.

7.3. Отчет за извънкласната дейност.

 

 

 

 

 

    Ж. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

 

м. СЕПТЕМВРИ

 1. Избор на постоянни училищни комисии:
 • Комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск
 • Комисия за за работа с трудно успяващи ученици, застрашени от отпадане
 • Комисия по безопасност на движението по пътищата
 • Комисия по охрана на труда и защита при БАК
 • Комисия за квалификационна дейност
 • Комисия за създаване и поддържане на училищен сайт.

2.Приемане на:

 • Стратегия за развитие на училището;
 • Правилник за дейността на училището.
 • Училищния учебен план.
 • Формите на обучение.
 • Годишния план за дейността на училището.
 • Индивидуалните планове на обучение.
 • Мерки за повишаване качеството на обучение.
 • Приема програма за превенция на ранното напускане на училище
 • Приемане на училищните учебни планове.

3.Организация по откриването на новата учебна 2017/2018 година.

 

            м. ОКТОМВРИ

 1. Избор на протоколчик.

2.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия.

3.Приемане на плановете на постоянните комисии.

4.Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

5.Тематичен съвет- ,, Тормоз-дефиниране, видове. Борба с тормоза”-  отг. Тенева

 

           м. НОЕМВРИ

1.Тематичен съвет - ,,  Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование”- отг. Я. Пасева

 

           м. ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.

4.Обсъждане мотивацията за учебен труд на изоставащите ученици.

 

           м. ФЕВРУАРИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните комисии.
 2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок.
 3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок.
 4. Предложения за наказания на ученици.
 5. Запознаване с новоизлезли разпоредби на МОН.
 6. Тематичен съвет - „Интерактивно обучение на учениците”– отг. Н. Стефанова

 

           

              м. АПРИЛ

1.Тематичен съвет - „Агресивното поведение на учениците – причини и мерки за превенция”– отг. В. Иванова

2.Организационен съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби

 

              м.  МАЙ

 1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители послучай 24-ти май.

      

              м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището.
  • 1.Отчет на постоянните комисии за дейността им.
  • 2.Отчет на извънкласната дейност.
  • 3.Обсъждане на задачите за подготовка на новата учебна година.

      1.4.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия

 1. Отчет на дейността на училищните комисии.
 2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.
 3. Определяне на учениците за допълнителна работа.

З. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви сред учениците

 

1.Създаване и поддържане на база данни на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение и живеещите в рискова среда.

2.Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с учениците от рисковия контингент.

3.Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други

4.Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план на училището.

 

Й. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия.

 

1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движенията по пътя.

2.Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер.

3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище.

4.Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението да се определя правилно собственото поведение.

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

месец

Вид дейност

срок

отговорник

забележка

септември

1

 

Тържествено откриване на учебната година.

15.09.2017г.

Сн. Бобачева и уч. по музика

 

2

 

 

Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 септември.

21.09.2017г.

уч. по музика,  Н.Стефанова,

22.09.2017 г.

3

Мероприятия по озеленяване на класните стаи, коридорите и двора на училището.

26-30.09.

2017г.

класните ръководители

 

октомври

1

 

 

 

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.10.2017г.

класните ръководители и предс.на комисията по Бедствия и аварии

 

2

Световен ден за защита на животните  – мултимедийни презентации и други изяви.

03-05. 10. 2017.

 С. Колева, Сн. Бобачева  и класните ръководители

04.10.2017 г.

3

 

Спортен празник.

14.10.2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

4

 

 

 

 

Провеждане на конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Щедро сърце“.

17-21.10. 2017г.

уч. по ИИ, Биология, литература и класните ръководители

Посветени на националния ден на благотворител-ността 19.10. 2017 г.

5

Ден на народните будители –1 ноември. Изработване на табло и изнасяне на рецитал.

31.10.

2017 г.

Оформяне на кът- Л. Тенева, уч. по музика 5-7клас; табло -Д.Шаламанова,П. Георгиева

 

ноември

1

 

 

Провеждане на вътрешно първенство по народна топка и футбол.

04.11. 2017г.

уч. по ФКС, класните ръководители

 

2

Математически маратон.

08 - 11.11. 2017г.

Ани Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

3

 

 

 

 

Състезание/конкурс за рисунка „Цветовете на есента”.

21-25. 11. 2017г.

уч. по ИИ, класните ръководители

 

 

 

4

Участие в математическо състезание ‘Математика без граници (2-7 клас).

м.11. 2017г

Я. Пасева, В. Иванова, кл. ръков. на 2-4 клас

 

декември

1

 

 

Световен ден за борба срешу СПИН – изработване на табло и др. подходящи нагледни материали

 

1.12. 2017г.

 

С. Колева,  кл. ръководители 5-7клас

01.12.2017г.

2

 

 

Празник на английските букви - ІІ клас

 

05-09. 12. 2017г.

 

уч. по английски език

 

 

3

 

Празник на цифрите – І клас.

12-16.12 2017г.

кл. р-л на 1 клас

 

4

 

Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи.

19-23.12. 2017г.

А.Петкова,Сн.Бобачева, учителите по музика Л.Тенева,класните ръководители

 

5

 

 Украса на училището и класните стаи с коледни играчки  и с др. предмети и табла с коледна тематика.

до 20.12.2017г.

уч. по ИИ, ДБТ, класните р-ли и възпитателите

 

6

 

 

 

 

 Участие в коледния благотвореителен базар.

19-23.12. 2017г.

Уч. По ИИ, ДБТ,класните р-ли  и възпитатателите

 

7

Организиране и провеждане на коледно общоучилищно тържество.

22-23.12.

2017г.

А. Петкова, Сн. Бобачева, Л.Тенева, уч. по музика в 5-7 клас и всички кл.р-ли

 

януари

1

 

 

Спортни изяви посветени на световния ден на снега.

16.01.2018г.

Учит. по ФВС и възпитателите

16.01.2018 г.

2

 

 

Изложба на тема „Красотата на зимата”

16-20.01.

2018г.

класните р-ли

на 2-4 клас

 

3

Състезание по математика 3-6 клас

23-27.01.

2018г.

В. Иванова, кл. р-ли в начален курс

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика   без граници”

януари 2018г.

Я. Пасева, В. Иванова, кл. р-ли на 2-4 клас

 

февруари

1

 

Международен ден за безопасен интернет – табло и други материали

09.02.2018г.

Сн. Бобачева,   С. Колева,

09.02.2018 г.

2

 

 

Организиране на конкурс за компютърна картичка на тема „С много любов!”.

09-10.02.

2018г.

уч. по ИТ, ИИ и кл. р-ли на 5-7 клас

 

3

 

Изложба, посветена на Свети Валентин

09-13.02. 2018г.

П. Георгиева, А. Петкова и уч. по ИИ

 

4

 

Живот и дело на Васил Левски – доклад и рецитал.

17.02.2018г

П. Георгиева  кл. р-ли

 

5

Провеждане на състезания,викторини и др. по БДП по класове.

20-24.02. 2018г.

 класните ръководители

 

6

Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита.

до 28.02.2018г.

класните ръководители

 

7

Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта.

28.02.2018г.

уч. по ИИ, класн. ръков., възп. в ПИГ

 

 

март

1

 

Посрещане на баба Марта – литературна програма.

01.03. 2018г.

К. Петкова,

Я. Пасева

 

2

 

 

Изнасяне на исторически доклад и литературно- музикална програма по случай националния празник на РБ – 3 март.

02.03.2018г.

П. Георгиева,

 В. Иванова

 

3

 

 

 

 

8-ми март – празник на жената и майката – тържества по класове (1-4 клас).

07-08.3. 2018г.

 Я. Пасева, класните ръководители на 1-4 клас

 

4

 

 

 Изложба на тема „Да спасим гората”.

20-21.03.

2018г.

уч. по ИИ, класните р-ли и възпитателите

 

5

 

21 Март - Световен ден на гората – табло и др. материали

21.03.2018г.

С. Колева, уч. по ИИ 5-7 клас  и кл. р-ли

21.03.2018 г.

6

Организиране на конкурс за компютърна графика на тема: „Първа пролет”.

20-22.03. 2018г.

уч. по ИТ, ИИ и класните

р-ли 5-7клас

 

7

 

 

Първа пролет – народни обреди и обичаи (изложба) – изяви по класове.

22.03.

2018г.

кл. р-ли 2-4 клас; изложба -възпитатели в ПИГ

 

8

 

 

 

 

 

22 Март - Ден на водата  под надслов „ Водата- извор на живот“ – рисунки и други изяви по класове.

20-22.08. 2017г.

уч. по ИИ и класн. р-ли

22.03.2017 г.

9

 

 

Маратон по математика.

27-30.03.

2018г.

А.Петкова , В. Иванова  и класните ръководители

 

100

Празник на буквите - І клас

31.03.2017г.

кл. р-л в 1 клас

 

11

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (пролетен кръг).

март 2018г.

А. Петкова, В. Иванова и класн. р-ли на 2-4 клас

 

април

1

 

1 Април – Ден на лъжата – карикатури (табло)

03.03. 2018г.

 Учителите по ИИ, Я. Пасева  и класните р-ли

 

2

12 Април – Световен ден на авиацията и космон.- табло и др. материали

07.04.2018г.

Л. Тенева  и класните р-ли

12.04.2018г.

3

Провеждане на училищно състезание с велосипеди.

07.04. 2018г.

уч. по ФВС, комисията по БДП, кл. ръководители

 

4

 

Организиране на изложба по случай Великден.

до 07.04.

2018г.

всички класни р-ли и възпит. в ПИГ

 

5

 

22 Април -Ден на Земята

Мероприятия на тема:

„ Да опазим Земята”.

19-21.04. 2018г.

уч. по ИИ, кл. ръководители

22.04.2018г.

6

 

Спортен празник.

21.04.2018г.

уч. по ФВС, кл. ръковод.

 

7

 

 

 

„Аз обичам да чета“ – четене и илюстрации на откъси от любими книги- начален курс.

20-21.04. 2018г.

възпитателите (2-4 клас),

 

8

 

 

 

Световен ден на книгата и авторското право: Литературна вечер- „В света на книгата!”.

24.04.2018г.

Л. Тенева и учителите в ПИГ

23.04.2018 г.

9

 

Провеждане на екскурзия.

25-27.04. 2017г.

класните ръководители, 7 клас

 

10

Състезание -  народна топка / футбол.

28.04. 2018г.

уч. по ФВС, кл. ръководители

 

май

1

 

 

 

 

 

 

9 Май - Ден на Европа и ученическото самоуправление – организиране в действителност, изработване на табла.

09.05. 2018г.

Л.Тенева,

Н. Стефанова  и всички класни ръководители

09.05.2018 г.

2

 

Спортни състезания.

10-12.05.

2018г.

учит. по ФВС, кл. р-ли

 

3

 

 

Конкурс за написване есе на тема: „Какво е за мен  училището?.”

15-23.05.

2018г.

Л. Тенева, възпит. в ПИГ

 

4

 

 

Честване на 24 май. Литературно-музикална програма.

23.05.2017г.

уч. по музика, кл. р-ли 5-7 клас

 

5

Екскурзия - начален курс.

29-31.05. 2018г.

класните ръководители

 

6

 

 

Годишно утро- тържествено раздаване на свидетелствата - 1 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. р-л 1 клас

 

7

Провеждане на класни – годишни тържества – 2-4 клас.

30-31.05. 2018г.

кл. ръков. на 2, 3 и 4 клас

 

юни

1

 

Честване на деня на детето – 1 юни.

01.06.2018г.

 Директора

и учителя по музика

 

2

 

 

 

Организиране и провеждане на спортно- състезателни игри по случай патронния празник на училището.

02.06.2018г.

уч. по ФВС и класните ръков. на 5-7 клас

 

3

Екскурзия-

5-7клас.

08-13.06.

2018г.

всички класни ръководители 7клас;

 

4

Участие в национално математическото състезание „Математика без граници” (летен кръг).

юни  2018г.

В. Иванова, класн. р-ли на 2-4 клас

 

 

 

 

 Иванка Митева

 Директор на ОУ „Христо Ботев“

        

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев”

 с.Войводово, общ.Хасково

тел: 03718 / 2266         e-mail:  ou_voivodovo@abv.bg

********************************************************************************

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР …………………..

                                                                                                        /Иванка Митева/

                                                                                  Заповед №409 /11.09.2017 г.

 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н

 

П  Л  А  Н

 

2017/2018

учебна година

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол №  10/11 .09.2017г.

РАЗДЕЛ І

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

 

Дейността на ОУ “Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи, в съответствие с нормативните актове на МОМН и приоритетите в образователната система.

В училището работиха 13 души педагогически персонал и 4 – непедагогически.Броят на паралелките бе 6, като се сляха 7 с 8 клас, а общият брой на учениците в началото на годината бе 74.

Приоритети в дейността на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017г. бяха:

 • Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност ученици от етническите малцинства;
 • Оползотворяване на свободното време на учениците чрез културно наситени, познавателни и развиващи дейности;
 • Успешно участие във външното и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;
 • Намаляване на риска от ранно напускане на образователната система;
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и етническа толерантност, здравно и екологично възпитание, физическа активност и спорт.

Обхватът на учениците през учебната 2016/2017 г. е показан в таблицата:

2016-2017 учебна година

в началото

в края

Брой паралелки

7

7

Брой ученици

                       74

67

Напусналите ученици през учебната 2016/2017 г. са разпределени в следната таблица:

Клас /брой/ причини

        I.             

      II.             

   III.             

    IV.             

      V.             

    VI.             

 VII.             

VIII.             

Общо:

Социални причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейни причини

 

 

 

 

 

2

 

 

 

По болест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слаб успех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заминали в чужбина

2

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

             Видно е, че има тенденция към намаляване на учениците поради демографски причини – заминаване на учениците в чужбина или преместване на родителите в други населени места.

            За задържане на учениците в училище като успешна мярка и през учебната 2016/2017 г. бе целодневната организация на УВП. Тя оказа влияние за повишаване интереса на учениците към учебната работа, за обогатяването на речниковия фонд по БЕ и общата им култура.

            Факторите, влияещи отрицателно върху резултатите на учениците бяха следните:

 • Социалният статус на голяма част от учениците;
 • Семейната среда и силно заниженият родителски контрол;
 • Над 90% от учениците са с майчин език, различен от български. Ето защо не винаги разбираха смисъла на думите в дадените задания на текстовете и не бяха  в състояние да осмислят съдържанието им, което водеше до невъзможност да дадат верни отговори.

Мерките, които бяха взети за постигане на по-добри резултати през учебната 2016/2017 г.:

 • Продължи работата по овладяването на писмения и говорим български език;
 • Обръщаше се особено внимание на четенето с разбиране, развиване на мисленето, паметта и въображението;
 • Пълноценно се използваха часовете за консултации;
 • Прилагаха се интерактивни методи, повече онагледяване и игрови ситуации при по-малките ученици;
 • Диференциран беше подход към учениците, а груповата работа се използваше за възпитаване в сътрудничество и взаимопомощ;
 • Изисквахме по-голяма ангажираност на родителите, насочена към учебния процес;
 • Организираха се голям брой извънкласни дейности – викторини, състезания, празници и др.;
 • Пълноценно се използваха възможностите на целодневната организация на учебния ден.

В училището бе създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено бе единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнати бяха много добри резултати от УВР,  благодарение на създадените добри условия за осъществяване на учебните и извънкласни дейности. Отбелязани бяха успехи по следните направления:

 • обхванати бяха всички деца, подлежащи на задължително обучение;
 • максимално се ангажираше свободното време на учениците;
 • учениците се представиха достойно на външното оценяване по различните учебни предмети.
 • спечелени бяха медали и грамоти за участие в математическо състезание;
 • въвеждаха се иновационни дейности в училище;
 • сградният фонд се поддържаше в добро състояние.

Бяха изградени връзки за сътрудничество с родителите по паралелки. Осъществиха се дейности по ритуализацията на училищния живот съвместно с Читалището в селото.

Учителският колектив се справяше и решаваше възникналите през годината проблеми. Участваше в различни форми за повишаване на квалификацията си.

Създадена бе добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП.

В същото време в дейността на училището не липсваха трудности и не рядко се появяваха проблеми:

 • Голям брой ученици заминаваха за чужбина с родителите си;
 • Занижен, дори слаб системен контрол от страна на родителите;
 • Немалка част от учениците оставени за отглеждане и възпитание от прародителите (баба и дядо);
 • Чести смени на местоживеенето при някои ученици;
 • Затруднения при сформиране на паралелки – 1 клас /затруднено планиране на УВП в началото на учебната година поради факта, че родители на първокласници записват децата си едновременно в няколко училища. Броят на подадените молби-заявления за постъпване в първи клас не отговаря на действителността в последствие./;
 • Контактите с родителите се осъществяваха изключително по инициатива на учителите;
 • Трудно и бавно се формираше у ученици и родители ценностна система, осигуряваща съзнателна мотивация за учебен труд и по-високо образование.

 

 

Необходимо е:

 

 • Да продължи работата по гражданското образование на учениците;
 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците и децата в риск;
 • Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база;
 • Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Училището имаше възможност да се справя с възникналите трудности и проблеми. В него работеха добри и опитни преподаватели, които бяха в помощ и подкрепа на семействата. Заедно с родителските активи по класове се справяха с  възникналите трудности, проблеми, включително и от социално естество.

Посещението на курсове и тренинги, организирани от РИО – Хасково, общ. Хасково, РЦ – Хасково, допринесе за повишаване квалификацията на учителите и разнообразяване на методите на работа в часовете.

Анализът от дейността на училището през изминалата 2016/2017 учебна година води до следния извод: да съхраним и обновим постигнатото в УВП и в работата с родителите.

                                                   РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужд език.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Превръщане на училището в желана територия за учениците..
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация

 

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на ДОИ за учебното съдържание, план и програми.
 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците
 • Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в активна жизнена позиция, чрез акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение.
 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита личностното достойнство на учениците - толерантност към различията и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение.
 • Обогатяване на материалната база.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Акцентиране върху подготовката по български език, математика и чуждоезиковото обучение.
 • Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция и сътрудничество.
 • Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП и специфичните интереси на учениците. 
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привл